30 gru 2015

30 gru 2015

Sektor TSL pod lupą fiskusa w 2016 r.

Przez:

Sekcja: Aktualności

W założeniach Ministerstwa Finansów do Krajowego Planu Działania Administracji Podatkowej 2016 wśród branż, które winny być przedmiotem zainteresowania organów podatkowych w roku 2016 znalazł się m.in. sektor TSL
Krajowy Plan Działania Administracji Podatkowej to dokument opracowywany rokrocznie przez Ministerstwo Finansów, który określa sektory gospodarki i obszary działania podatników stanowiące główne ognisko nadużyć podatkowych. Założenia zaś wyznaczają katalog branż będących źródłem uchylania się od opodatkowania wraz z krótką charakterystyką każdej z nich. Założenia określają też główne podobszary działalności podatników, które w pierwszej kolejności powinny być przedmiotem kontroli organów podatkowych oraz listę ryzyk, które zidentyfikowane zostały w tych podobszarach w latach ubiegłych.

Wśród branż, które w nadchodzącym roku mają podlegać weryfikacji w pierwszej kolejności, wyznaczono te, w których stwierdzono najwięcej nieprawidłowości w wyniku kontroli podatkowych i czynności sprawdzających przeprowadzonych w okresie drugiego półrocza 2014 r. i pierwszego półrocza 2015 r. a kwoty nieprawidłowości podatkowych były najwyższe. W ramach ww. sektorów znalazły się m.inn. usługi ubezpieczeniowe (w tym w zakresie ubezpieczeń morskich), obrót paliwami oraz sektor TSL.

Przedmiotem kontroli zgodnie z założeniami będą w roku 2016 jako jeden z priorytetów administracji podatkowej ceny transferowe w transakcjach pomiędzy podmiotami powiązanymi.

W opinii radców prawnych z kancelarii „Marek Czernis Kancelaria Radcy Prawnego” w Szczecinie wzmożonym kontrolom podlegać mogą także spółki spedycyjne w zakresie obsługi importu towarów a przedmiotem zainteresowania organów podatkowych w tym przypadku mogą być zasady rozliczeń VAT w imporcie towarów, których podmioty te dokonywały w minionych latach, a w szczególności w zakresie zasad ustalania podstawy opodatkowania importowanych dóbr, dokonywanej w ramach tzw. procedury uproszczonej. (źr. www.gospodarkamorska.pl – DA)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet