17 lis 2017

17 lis 2017

Rząd przyjął pakiet Konstytucji Biznesu

Przez:

Sekcja: Aktualności

Konstytucja Biznesu zastąpi  obowiązującą ustawę o swobodzie działalności gospodarczej, która dzisiaj jest centralnym aktem prawa gospodarczego. Przyjęty pakiet ustaw to:

  • Prawo przedsiębiorców,
  • Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo przedsiębiorców oraz niektóre inne ustawy z pakietu „Konstytucji Biznesu”,
  • ustawa Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców,
  • ustawa o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy,
  • ustawa o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Nowe prawo ma wejść w życie 1 marca 2018 r., z wyjątkiem przepisów dotyczących „ulgi na start”, które zaczną obowiązywać 31 marca 2018 r.

Ustawa określa zasady relacji przedsiębiorców z administracją państwową, główne z nich to :

  • co nie jest prawem zabronione, jest dozwolone (przedsiębiorca może prowadzić biznes w sposób wolny, jeśli nie łamie wyraźnych zakazów lub ograniczeń),
  • domniemanie uczciwości przedsiębiorcy (przedsiębiorca nie musi udowadniać swojej uczciwości, wątpliwości co do okoliczności konkretnej sprawy będą rozstrzygane na korzyść przedsiębiorcy),
  • zasada proporcjonalności (urzędnikom wolno podejmować jedynie takie działania, które są konieczne do osiągnięcia zamierzonego celu).

Przepisy wprowadzą nowe rozwiązania min. :

-osoby fizyczne będą miały możliwość  prowadzenia działalności o niewielkich przychodach bez konieczności rejestracji firmy,

-powołany zostanie  Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców,

– dla początkujących przedsiębiorców przewidziano  fakultatywne zwolnienie ze składek na ubezpieczenie społeczne maksymalnie przez pierwsze 6 miesięcy, co oznacza, że przedsiębiorca będzie musiał zgłosić się do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych w terminie 6 miesięcy od rozpoczęcia działalności, a nie 7 dni – jak to jest obecnie. Po zgłoszeniu się do ubezpieczeń przedsiębiorcy będzie przysługiwał także, tak jak obecnie, 24-miesięczny okres preferencyjnych składek (tzw. mały ZUS).

-ministrowie i organy centralne będą wydawać objaśnienia prawne – napisane prostym językiem „poradniki” jak stosować najtrudniejsze przepisy. Zastosowanie się do nich będzie chroniło przedsiębiorcę, np. w razie kontroli. Do wydania objaśnień może zobowiązać ministrów Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców.

-za zgodą przedsiębiorcy, niektóre proste sprawy urzędowe będzie można załatwiać przez telefon, e-mail lub za pomocą innych środków komunikacji,

-powstanie Punkt Informacji dla Przedsiębiorcy- będzie to portal internetowy – rozwinięcie obecnego www.biznes.gov.pl, który nie tylko w wyjaśni w jaki sposób załatwić poszczególne sprawy urzędowe, ale też umożliwi np. uiszczanie opłat urzędowych czy uzyskanie zaświadczenia o niezaleganiu z podatkami i składkami lub przypomni przez sms lub e-mail,
o zbliżających się terminach urzędowych . Będą tam też publikowane wyjaśnienia dotyczące zagadnień prawnych budzących najwięcej wątpliwości w praktyce oraz informacje  o najważniejszych zmianach w prawie.(Źr. www.mr.gov.pl-K.O.)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet