18 lip 2017

18 lip 2017

Raport Deutsche Bahn za 2016 r.

Przez:

Sekcja: Aktualności

Spośród wszystkich gałęzi transportu niemiecki transport kolejowy odnotował największy wzrost ale tylko w przewozach pasażerskich. Podobnie jak i inne europejskie firmy kolejowe przewoźnik pracuje nad zwiększeniem wolumenu przewozów towarowych, podniesieniem konkurencyjności i akwizycją na rzecz tej gałęzi transportu  mimo trudności, które plasują transport kolejowy w mniej korzystnej pozycji w stosunku do transportu drogowego. Trzej główni gracze tj. DB Cargo, Fret SNCF i PKP Cargo uzyskały gorsze wyniki w stosunku do poprzedniego roku głównie z powodu strat poniesionych na rynku krajowym. Wyjątkiem jest SBB Cargo, który zawdzięcza wyższy wolumen wzrostowi ruchu transalpejskiego i pozyskaniu nowych klientów. Kolejowy transport towarowy w Niemczech spadł w 2016 r. o 0,4%.
Raport zwraca uwagę na jeszcze jeden element, a mianowicie, że przy aktualnym tempie nie uda się w Europie osiągnąć założonego w Białej Księdze  (2011 r.) celu  tj. przedysponowania do 2030 r.  30%  transportu drogowego na dystansach powyżej 300 km na transport kolejowy, czy żeglugę śródlądową.

W strategii rządu niemieckiego dla kolejowego transportu towarowego zakłada się znaczne obniżenie operatorom opłat za dostęp, co winno odegrać kluczową rolę w uczynieniu transportu kolejowego bardziej konkurencyjnym. W ramach współdziałania między rządem a koleją opłaty te będą zredukowane o połowę.   Rząd przeznaczy na redukcję opłat 350 mln EUR.     (źr. CLECAT Newsletter 2017/26 – DA)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet