12 lut 2020

12 lut 2020

Pomoc dla przewoźników kolejowych mająca na celu zmniejszenie emisji hałasu

Przez:

Sekcja: Aktualności

Rozporządzenie ministra funduszy i polityki regionalnej z 23 stycznia 2020 r. w sprawie pomocy publicznej na realizację projektów w zakresie zmniejszenia emisji hałasu przez wagony towarowe w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014–2020, stanowi, że pomoc może być udzielona przewoźnikowi kolejowemu lub dysponentowi (w rozumieniu odpowiednich przepisów ustawowych).

Rozporządzenie przewiduje, że pomoc może być udzielona lub wypłacona wyłącznie beneficjentowi:

  • na którym nie ciąży obowiązek zwrotu pomocy publicznej, wynikający z decyzji Komisji Europejskiej uznającej ją za niezgodną z rynkiem wewnętrznym UE;
  • nie znajduje się w trudnej sytuacji zdefiniowanej w komunikacie Komisji – Wytyczne dotyczące pomocy państwa na ratowanie i restrukturyzację przedsiębiorstw niefinansowych znajdujących się w trudnej sytuacji;
  • który nie wykonuje przewozów tylko przy wykorzystaniu infrastruktury kolei wąskotorowej.

Podmiotem udzielającym pomocy jest Centrum Unijnych Projektów Transportowych (nazywane dalej „CUPT”).

Rozporządzenie obowiązuje od 7 lutego 2020 r.

Źródło: https://edgp.gazetaprawna.pl/e-wydanie/57194,11-lutego-2020/70165,Gazeta-Prawna/713856,Kronika-prawa.html/ HW

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet