27 paź 2020

27 paź 2020

Pismo  Ministerstwa Rozwoju Pracy i Technologii

Przez:

Sekcja: Aktualności

W dniu 16 października 2020r. Departament Funduszy Ministerstwa Rozwoju Pracy i Technologii przesłał pismo stanowiące odpowiedź na postulaty branży transportowej w sprawie podjęcia działań legislacyjnych zmierzających m.in. do zniesienia składek ZUS oraz wprowadzenia rozwiązań o dofinansowanie wynagrodzeń pracowników za okres do kwietnia 2021 .W piśmie MRPiT przedstawiło dotychczasowe możliwości i warunki skorzystania z pomocy udostępnione w związku z pandemią COVID -19 dla przedsiębiorców m.in.na mocy tzw. Tarczy Antykryzysowej tj. ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych .

Ministerstwo wskazało , że w dniu 15 października br., ustawą z dnia 17 września 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, weszły w życie zmiany w art. 31zp ww. ustawy z dnia 2 marca 2020 r., wprowadzające przepis,iż na wniosek płatnika składek prowadzącego, na dzień złożenia wniosku o zwolnienie z opłacania składek, działalność oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, jako rodzaj przeważającej działalności, kodami 49.39.Z, 55.10.Z, 77.39.Z, 79.11.A, 79.90.A, 82.30.Z, 90.01.Z, 90.02.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, zwalnia się z obowiązku opłacania należnych składek na ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych, za okres od dnia 1 lipca 2020 r. do dnia 30 września 2020 r., wykazanych w deklaracjach rozliczeniowych złożonych za ten okres, jeżeli był zgłoszony jako płatnik składek do dnia 30 czerwca 2020 r. i przychód z tej działalności w rozumieniu przepisów podatkowych uzyskany w pierwszym miesiącu kalendarzowym, za który składany jest wniosek o zwolnienie z opłacania tych składek, był niższy co najmniej o 75% w stosunku do przychodu uzyskanego w tym samym miesiącu kalendarzowym w 2019 r.

Ten przepis ustawowy dotyczy m.in. także płatników prowadzących działalność  w zakresie transportu lądowego.

 MRPiT podkreśliło ,iż w świetle przepisów ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, z której wynika zasada równego traktowania wszystkich ubezpieczonych i płatników składek,wprowadzenie dalszego budżetowego finansowania składek za okres dłuższy niż przewidziany ustawowo przez Parlament  i to dla jednej wybranej grupy płatników i ubezpieczonych- ze względu na branżę ich działalności stałoby w sprzeczności z tą zasadą.

Jednocześnie Departament Funduszy MRPiT wskazał,że płatnicy , którzy nie spełnili lub nie spełnią warunków do uzyskania zwolnienia z składek mogą sie ubiegać o ulgę w opłacaniu składek w postaci odroczenia terminu płatności lub ich rozłożenia na raty (bez opłaty prolongacyjnej)

Ministerstwo przypomniało także o możliwościach uzyskania świadczenia postojowego. Wnioski o to świadczenie mogą być składane do ZUS przez podmioty spełniające warunki do jego uzyskania  najpóźniej w terminie 3 miesięcy od miesiąca , w którym został zniesiony ogłoszony stan epidemii.

Dodatkowo ustawą z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19(DZ.Upo.1086) wprowadzono nowy instrument dla przedsiebiorców na rzecz ochrony miejsc pracy (art.15gg ustawy).Na jego podstawie przedsiębiorcy mogą zwrócić się z wnioskiem do dyrektora wojewódzkiego urzędu pracy właściwego ze względu na swoją siedzibę, o przyznanie ze środkow FGŚP świadczeń w postaci dofinansowania do wynagrodzeń pracowników nieobjętych przestojem, przestojem ekonomicznym lub obniżonym wymiarem czasu pracy w następstwie COVID-19  Dofinansowanie obejmuje również środki na opłacenie składek ZUS pracowników należnych od pracodawcy. Termin składania wniosków w celu uzyskania ww. świadczenia na rzecz ochrony miejsc pracy , został przedłużony tj. wnioski mogą być złożone najpóźniej w terminie 30 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.(K.O.)

 

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet