29 cze 2016

29 cze 2016

Minister Finansów zapowiada wzmożone kontrole w VAT

Przez:

Sekcja: Aktualności

W piśmie  z 4.06.2016 r skierowanym do Dyrektorów i Naczelników podległych jednostek administracji podatkowej, celnej oraz kontroli skarbowej Minister Finansów przekazał informacje dotyczące kierunków działań kontrolnych, które mają być podejmowane w celu zmniejszenia zakresu wyłudzeń zwrotu podatku od towaru i usług. Minister  zalecił podjęcie następujących  działań :

  • zwiększenie ilości kontroli, z uwzględnieniem analizy ryzyka, w podatku od towaru i usług, w tym u podmiotów, których sprzedaż roczna przekracza kwotę 5.000.000 zł – także kosztem przesunięcia osób zajmujących się kontrolami w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  • uaktualnienie Bazy Podmiotów Szczególnych w zakresie wszystkich przedsiębiorców zarejestrowanych w wirtualnych biurach, oraz niezwłoczne (bieżące) wprowadzanie uzyskanych informacji;
  • zwiększenie liczby czynności sprawdzających i prób kontaktowania się z podatnikami w celu weryfikacji wykonywania działalności z zamiarem ewentualnego wykreślenia z urzędu podatników z rejestru VAT, jeżeli w wyniku podjętych czynności sprawdzających okaże się, że podatnik nic istnieje lub mimo podjętych udokumentowanych prób nie ma możliwości skontaktowania się z podatnikiem albo jego pełnomocnikiem;
  • występowanie do sądu rejestrowego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. Z 2015 r. poz. 1142 ze zm.), o zbadanie, czy zgłoszone do KRS dane są zgodne z rzeczywistym stanem, w każdym przypadku wykreślenia przedsiębiorcy wpisanego w KRS z rejestru podatników VAT bez zawiadamiania podatnika (w trybie art. 96 ust. 9 ww. ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług);
  • kierowanie do analizy do komórek karnych skarbowych wszystkich przypadków nic złożenia do końca lipca za rok poprzedni sprawozdań finansowych (w zw. z art. 80b ustawy z dnia 10 września 1999 r. Kodeks kamy skarbowy);
  • zwiększenie liczby postępowań podatkowych w sprawach odpowiedzialności osób trzecich oraz firmanctwa;
  • stosowanie w zdecydowanie większym zakresie instytucji prawnych przewidzianych dla zabezpieczenia podatków pozwalających w sposób skuteczny egzekwować zaległości podatkowe. (Źr.www.podatki.biz -K.O.)
Wykonanie: Nautil.pl & CreNet