24 mar 2018

24 mar 2018

Dokonywanie wpłat należności scentralizowanych na rachunki bankowe Urzędu Skarbowego w Nowym Targu Komunikat KAS 23.03.2018

Przez:

Sekcja: Aktualności

Przypominamy o konieczności prawidłowego opisywania wpłat należności,do poboru których wyznaczony jest Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nowym Targu, m.in:

 • należności celnych i innych opłat związanych z przywozem i wywozem towarów,
 • podatku od towarów i usług z tytułu importu towarów,
 • podatku od towarów i usług z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych,
 • podatku akcyzowego,
 • podatku od gier oraz dopłat, o których mowa w ustawie o grach hazardowych,
 • opłaty paliwowej,
 • podatku od wydobycia niektórych kopalin,
 • kary grzywny

Pełen katalog należności wymieniony jest w § 3 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie wyznaczenia organów Krajowej Administracji Skarbowej do wykonywania niektórych zadań Krajowej Administracji Skarbowej oraz określenia terytorialnego zasięgu ich działania (Dz.U. z 2017 r., poz. 448 ze zm.) (plik PDF 352 KB).

Wytyczne dotyczące wpłat należności celnych ujęto w Załączniku do Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie wzoru formularza wpłaty gotówkowej oraz polecenia przelewu na rachunek bankowy urzędu skarbowego (Dz.U. z 2017 r., poz. 391) (link otwiera nowe okno w serwisie zewnętrznym), wpłaty pozostałych należności należy opisać w sposób wskazany w Załączniku nr 2 do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie wzoru formularza wpłaty gotówkowej oraz polecenia przelewu na rachunek organu podatkowego (Dz.U. z 2008 r., nr 236 poz. 1636 ze zm.) (link otwiera nowe okno w serwisie zewnętrznym).

W celu prawidłowego dokonania płatności należy:

 1. W bankowości internetowej wybrać „PRZELEW do US”
 2. Wybrać właściwy dla danego formularza rachunek bankowy zgodnie z Załącznikiem nr 4 do Obwieszczenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20.06.2017 r. w sprawie wykazu numerów rachunków bankowych urzędów skarbowych (Dz. Urz.  MRiF z 2017r. poz.123).  
 3. Wpisać nazwę i adres organu podatkowego.
 4. Wpisać nazwę i adres zobowiązanego
 5. Wpisać Identyfikator NIP (podatnik prowadzący działalność gospodarczą) lub PESEL (podatnik nie prowadzący działalności gospodarczej lub niebędącego zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług) – bez znaków rozdzielających np. kresek/spacji.
 6. Wybrać Typ okresu w polu „Okres zobowiązania” w szczególności należy wpisać, jakiego okresu dotyczy dokonywana wpłata (bez znaków rozdzielających): R – rok, K – kwartał, M – miesiąc, D – dekada, J – dzień.

Przykładowo:

 • wpłata dotyczy podatku od gier za miesiąc luty 2017 r., należy wpisać – 17M02,
 • wpłata dotyczy podatku akcyzowego za 7 dzień marca 2017 r., należy wpisać – 17J0703;  
 • wpłata dotyczy pojedynczego zgłoszenia celnego z dnia 6 stycznia 2017 r. lub decyzji (postanowienia) z dnia 6 stycznia 2017 r., należy wpisać – 17J0601,
 • wpłata dotyczy wielu zgłoszeń celnych lub decyzji, przy czym najwcześniejsze zgłoszenie lub decyzja jest z dnia 16 lipca 2017 r., należy wpisać datę najwcześniejszego zgłoszenia celnego lub decyzji – 17J1607,
 • wpłata dotyczy mandatu wystawionego w dniu 26 marca 2017 r., należy wpisać – 17J2603,
 • wpłata dotyczy deklaracji importowej dla podatku od towarów i usług VAT-IM za Miesiąc listopad 2017 r., należy wpisać – 17M11.
 1. W polu „Symbol formularza lub płatności” wpisać symbol formularza, do którego dokonywana jest płatność np.. AKC-4, AKC-US. Rodzaje składanych deklaracji wymienione są w Załączniku nr 4 do Obwieszczenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20.06.2017r. w sprawie wykazu numerów rachunków bankowych urzędów skarbowych (Dz. Urz.  MRiF z 2017r. poz.123).
 2. W polu „Identyfikator zobowiązania” wpisać  numer dokumentu za który następuje zapłata w zależności od wskazanego we wcześniejszym polu „Symbolu formularza lub płatności”:

a). Jeżeli wpłata dotyczy zgłoszenia celnego, należy wpisać odpowiednio numer zgłoszenia celnego nadany w systemie Celina albo w systemie AIS, przykładowo,

dla numeru zgłoszenia celnego:

– OGL/351020/00/000010/2017, nadanego w systemie CELINA – należy wpisać

– 17PL351010I0000707, nadanego w systemie AIS – należy wpisać OG351020000000102017, tj. pominąć literę L oraz wszystkie znaki niebędące cyfrą tak, aby łączna ilość wpisywanych znaków nie przekroczyła 20

 17PL351010I0000707

Właściwe opisanie wpłaty gwarantuje jej poprawne zaewidencjonowanie i rozliczenie oraz powiązanie z odpowiednim dokumentem, co też jednoznacznie wskazuje na uregulowanie zobowiązania. Braki lub błędy w opisach płatności uniemożliwiają ich identyfikację a tym samym utrudniają uzyskanie m.in. zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub potwierdzenia zapłaty akcyzy. (źr. mf/DA)

                                               

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet