3 kwi 2017

3 kwi 2017

Ustawa o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów podpisana

Przez:

Sekcja: Aktualności

Kancelaria Prezydenta RP poinformowała o podpisaniu przez Prezydenta  w piątek tj. 31 marca w/w ustawy, która w założeniu ma służyć uszczelnieniu systemu podatkowego przez wprowadzenie monitorowania drogowego przewozu tzw. towarów wrażliwych. Za towary takie uznaje się m. in. paliwa silnikowe i ich pochodne, paliwa opałowe, oleje smarowe i preparaty smarowe, które mogą być wykorzystane jako dodatki do paliw silnikowych, wyroby zawierające alkohol etylowy (odmrażacze na bazie alkoholu etylowego, rozcieńczalniki i rozpuszczalniki), alkohol etylowy całkowicie skażony oraz susz tytoniowy..

Systemem monitorowania nie będą objęte przesyłki towarów wrażliwych poniżej 500 kg wagi lub 500 litrów objętości, a także przesyłki wybranych materiałów w niewielkich opakowaniach jednostkowych, nawet jeżeli łączna masa lub objętość przesyłki przekroczy wyżej wskazane limity.

Prowadzeniu monitorowania służyć będzie utworzony rejestr zgłoszeń prowadzony w systemie teleinformatycznym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Przewóz towarów wrażliwych objęty jest obowiązkiem zgłoszenia do tego rejestru. Poszczególnych zgłoszeń do rejestru dokonują: podmiot wysyłający towary, podmiot odbierający towary, przewoźnik, a także kierujący środkiem transportu. Zgłoszenia dokonuje się za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych. Przewóz towarów może nastąpić po otrzymaniu numeru referencyjnego.

Ustawa określa również zasady kontroli przewozu towarów oraz sankcje za nieprzestrzeganie nakładanych obowiązków. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia, z wyjątkiem przepisów art. 21-32, art. 34 i art. 35 pkt 2, które są związane z nakładaniem kar administracyjnych oraz wymierzeniem kary grzywny. Przepisy te mają wejść w życie z dniem 1 maja 2017 r.
Przewiduje się, że ustawa będzie nowelizowana – świadczy o tym projekt zobowiązujący do  wyposażenia pojazdów przewożących towary wrażliwe w lokalizatory GSM-GPRS. Niewykluczone też, że modyfikacja ustawy może być efektem negatywnych ocen ze strony m.in. Polskiej Izby Spedycji i Logistyki, ZMPD czy Polskiej Izby Paliw Płynnych. W konsultacjach pozostaje natomiast rozporządzenie wykonawcze przewidujące m.in. rozszerzenie listy towarów wrażliwych.  (DA)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet