15 lut 2016

15 lut 2016

Zmiany w prawie o transporcie kolejowym

Przez:

Sekcja: Aktualności

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowany został projekt Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw, który jest w fazie konsultacji.

Nowelizacja ustawy wynika z konieczności dostosowania krajowych przepisów w zakresie transportu kolejowego do zmiany unijnych przepisów na mocy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/34/UE z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie utworzenia jednolitego europejskiego obszaru kolejowego oraz przepisów wykonawczych (implementacja winna być dokonana najpóźniej w dniu 16 czerwca 2015r)..

Nowe regulacje przewidują istotne zmiany w dotychczasowej ustawie również na styku z portami – zdefiniowanie nowej grupy „obiektów infrastruktury usługowej” oraz „operatora infrastruktury usługowej” wraz z poddaniem działalności tychże operatorów regulacji ustawowej.

Wśród obiektów infrastruktury usługowej projekt wymienia między innymi, terminale towarowe, infrastrukturę portów morskich i śródlądowych z dostępem do torów kolejowych, stacje rozrządowe, manewrowe i postojowe, instalacje pomocnicze. O zakwalifikowaniu obiektu do obiektów infrastruktury usługowej decydować ma jego funkcja, niezależnie od tego czy obiekt obejmuje infrastrukturę kolejową.

Za operatora obiektu infrastruktury usługowej będzie uznawany podmiot wykonujący działalność polegającą na zarządzaniu obiektem infrastruktury usługowej lub świadczeniu na rzecz przewoźników kolejowych co najmniej jednej z usług, o których mowa w załączniku nr 1 do ustawy.

Obiekty infrastruktury usługowej mają być udostępniane przewoźnikom na równych zasadach. Operatorzy zobowiązani zostali do opracowania regulaminów obiektów, które powinny określać m.in. udostępnianą infrastrukturę usługową, zakres świadczonych usług, warunki techniczne dostępu, procedurę udostępniania oraz wysokość opłat. Wysokość opłat nie będzie mogła przekraczać kosztów funkcjonowania obiektów powiększonych o tzw. „rozsądny zysk” . Odmowa dostępu dotyczyć ma ustawowo określonych przypadków, każdorazowo wymagać będzie uzasadnienia, będzie ona także mogła bvć zaskarżana do Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego. Zmodyfikowano zasady pełnienia funkcji przez Prezesa UTK w celu wzmocnienia jego pozycji i poszerzenia jego kompetencji. Projekt nowelizacji przyznaje szerokie kompetencje Prezesowi UTK np. możliwość nakazania zapewnienia dostępu do obiektu infrastruktury usługowej, ponadto uprawnienia w zakresie nadzoru nad niedyskryminującym traktowaniem przez operatorów obiektu infrastruktury usługowej w postaci np. kontroli regulaminów, nadzoru nad zawieranymi umowami, wysokością ustalanych opłat. Projekt przewiduje także utworzenie rejestru obiektów infrastruktury usługowej.
Modyfikacji poddano szereg definicji, w tym, między innymi „infrastruktury kolejowej”, „linii kolejowej”, „sieci kolejowej,” „bocznicy kolejowej”, „użytkownika bocznicy kolejowej”. Wprowadzono również nowe definicje jak np. : „aplikant”, „pociąg” czy „manewry”. Zmiany dotyczą również obowiązujących zasad udostępniania infrastruktury kolejowej, chociażby poprzez rozszerzenie katalogu podmiotów o „aplikantów”, które to podmioty mogą występować do zarządcy infrastruktury kolejowej o przydzielenie zdolności przepustowej i doprecyzowanie warunków na jakich to będzie następowało. Uwzględniono też obowiązek udostępniania torów dojazdowych do obiektów infrastruktury usługowej, w tym bocznic, na ogólnych zasadach udostępniania infrastruktury kolejowej.

Informację o nowelizacji ustawy o transporcie kolejowym i prowadzonych przez Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa konsultacjach przekazaliśmy członkom Izby Komunikatem nr 26 z dnia 11 lutego prosząc o nadsyłanie uwag w terminie do 19 lutego br. (DA)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet