6 maj 2024

6 maj 2024

UE gotowa do negocjacji w sprawie przedłużenia umowy o transporcie towarów z Ukrainą

Przez:

Sekcja: Aktualności

29 kwietnia Rada UE upoważniła Komisję do negocjacji w sprawie przedłużenia umowy o transporcie drogowym towarów z Ukrainą. Umowa, podpisana po raz pierwszy w czerwcu 2022 r. i przedłużona do czerwca 2024 r., przyznaje dwustronne prawa transportowe przewoźnikom ukraińskim i unijnym na terytoriach drugiej strony.

Komisja początkowo proponowała pewne zmiany w umowie, m.in. nałożenie obowiązku posiadania dokumentów potwierdzających, że przewoźnik jest należycie upoważniony do wykonywania przewozu międzynarodowego czy wprowadzenie klauzul ochronnych w odpowiedzi na rosnące obawy niektórych krajów sąsiadujących w związku z liberalizacją transportu międzynarodowego rynku pomiędzy przewoźnikami z UE i Ukrainy. Po kilku tygodniach negocjacji państwa członkowskie zmieniły decyzję w celu zbadania możliwości wprowadzenia rozwiązań cyfrowych w zakresie przenoszenia dokumentów transportu drogowego, poprawy monitorowania wdrażania umowy poprzez utworzenie grupy roboczej ad hoc i opracowanie wzoru formularza dla stron pozwalającego na wskazanie tożsamości przewoźników drogowych nie przestrzegających Umowy. Ustalono także, że umowa może zostać przedłużona wstępnie na okres do 30 czerwca 2025 r., przy czym Komisja zaproponowała przedłużenie o 18 miesięcy. O ile jedna ze stron nie ma solidnych i jasnych dowodów na to, że na jej rynku transportu drogowego jako całości wystąpiły poważne zakłócenia lub że cele umowy w sposób oczywisty nie są już osiągane, umowę należy automatycznie przedłużyć na okres 6 miesięcy.

Źródło: https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-8319-2024-INIT/en/pdf /HW

 

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet