13 lut 2017

13 lut 2017

Sejm uchwalił Ustawę o systemie monitorowania drogowego transportu towarów

Przez:

Sekcja: Aktualności

Na posiedzeniu w dniu 10 lutego 2017r., sejm uchwalił Ustawę o systemie monitorowania drogowego transportu towarów. Celem ustawy jest uregulowanie  funkcjonowania systemu monitorowania przewozu niektórych towarów, w tym wyrobów akcyzowych na terytorium kraju, a także w tranzycie, których przewóz ma być rejestrowany i nadzorowany elektronicznie za pomocą systemów satelitarnych. Objęte nim zostaną m.in. paliwa silnikowe i ich pochodne, w tym biodiesel; dodatki do paliw; oleje smarowe; odmrażacze na bazie alkoholu etylowego; rozcieńczalniki i rozpuszczalniki; alkohol etylowy częściowo i całkowicie skażony oraz susz tytoniowy, czyli towary często będące przedmiotem nieprawidłowości w rozliczeniu podatku VAT i akcyzowym.

 Za brak rejestracji lub podanie danych dotyczących towaru  niezgodnych ze stanem faktycznym, na podmioty obowiązane ( wysyłającego lub odbierającego) nakładana będzie kara pieniężna w wysokości 46% wartości netto przewożonego towaru nie mniej niż 20 000 zł W przypadku tranzytu, gdy przewoźnik nie dokona zgłoszenia przewozu towaru lub jeśli zostanie stwierdzone, że towar nie odpowiada danym podanym w zgłoszeniu, na przewoźnika (wykonującego ten przewóz w tranzycie) zostanie nałożona kara pieniężna 20 000 zł. Jeśli przewoźnik nie uzupełni zgłoszenia dokonanego przez wysyłającego lub odbierającego, o dane wymagane w systemie, zostanie ukarany karą 5000 zł. Z kolei w przypadku stwierdzenia rozpoczęcia przewozu towaru bez numeru referencyjnego lub dokumentów go zastępujących, na kierującego pojazdem zostanie nałożona grzywna w wysokości od 5000 do 7500 zł. Podmiot wysyłający, podmiot odbierający albo przewoźnik zapłacą karę pieniężną w wysokości 10 000 zł, jeśli  podadzą dane niezgodne ze stanem faktycznym, inne niż dotyczące towaru, lub jeśli niezwłocznie nie zaktualizują danych zawartych w zgłoszeniu w takim zakresie, w jakim byli obowiązani do ich zgłoszenia. Ustawa przewiduje także możliwość nałożenia zamknięć urzędowych lub zatrzymanie środka transportu lub towaru.

Ustawa będzie rozpatrywana przez senat na posiedzeniu w dniu 21 lutego 2017r. Ustawa, zgodnie z przyjętą poprawką wejdzie w życie po 14 dniach od jej ogłoszenia, za wyjątkiem przepisów nakładających kary, za niedopełnienie obowiązków z niej  wynikających , które wejdą w życie 1 maja 2017 r. (Źr.www.sejm.gov.pl- K.O.)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet