15 mar 2022

15 mar 2022

Przedłużone wizy dla kierowców z Ukrainy

Przez:

Sekcja: Aktualności

12 marca 2022 r. Sejm RP uchwalił ustawę o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego kraju. Tego samego dnia ustawa została podpisana przez Prezydenta RP i ogłoszona w Dzienniku Ustaw.

Celem ustawy jest stworzenie szczególnych regulacji prawnych zapewniających pomoc Rzeczypospolitej Polskiej obywatelom Ukrainy, którzy w wyniku działań wojennych zostali zmuszeni do opuszczenia swojego kraju pochodzenia i przybyli na terytorium państwa polskiego.

W ustawie określono również m.in.:

1)    szczególne zasady powierzenia pracy obywatelom Ukrainy, przebywającym legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

2)    szczególne zasady przedłużania okresów legalnego pobytu obywateli Ukrainy oraz wydanych im przez organy polskie dokumentów dotyczących uprawnień w zakresie wjazdu i pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Przepisy ustawy ułatwiają dostęp do polskiego rynku pracy obywatelom Ukrainy, których pobyt został uznany za legalny. Aby skorzystać z tego rozwiązania, podmiot powierzający wykonywanie pracy obywatelowi Ukrainy będzie obowiązany w terminie 14 dni od dnia podjęcia pracy przez obywatela Ukrainy powiadomić za pośrednictwem systemu teleinformatycznego – praca.gov.pl właściwy urząd pracy o powierzeniu mu pracy. Niewypełnienie tych warunków oznacza brak możliwości wykonywania pracy bez zezwolenia na pracę.

Ustawa zawiera również regulacje normujące sytuację obywateli Ukrainy, którzy przebywali na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej legalnie w dniu, w którym doszło do ataku wojsk Federacji Rosyjskiej na terytorium Ukrainy, czyli w dniu 24 lutego 2022 r.

W tym zakresie ustawa przewiduje przedłużenie z mocy prawa do 31 grudnia 2022 r. ważności okresu pobytu na podstawie wizy krajowej i okresu ważności ww. wizy oraz zezwoleń na pobyt czasowy w sytuacji, kiedy ostatni dzień legalnego pobytu obywatela Ukrainy przypadał w okresie od 24 lutego 2022 r.

Uwaga!
Przedłużona z mocy prawa wiza krajowa oraz karta pobytu – co do zasady – nie uprawnia do przekraczania granicy. Ograniczenie to nie stosuje się do kierowcy będącego obywatelem Ukrainy wykonującego międzynarodowy transport drogowy lub niezarobkowy międzynarodowy przewóz drogowy, pod warunkiem umieszczenia w dokumencie podróży nowej naklejki wizowej.

Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od 24 lutego 2022 r. (Źr.www.ozpd.pl-K.O.)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet