4 sty 2016

4 sty 2016

Odsetki od zaległości podatkowych

Przez:

Sekcja: Aktualności

Stawka podstawowa odsetek od zaległości podatkowych wynosi obecnie 8%.
Dokonując korekty błędu samodzielnie, zanim fiskus przeprowadzi kontrolę, podatnik zapłaci 50% odsetek od zaległości podatkowych, korekty takiej (z zastosowaniem obniżonej 50% stawki odsetek) może jednak dokonać tylko w ciągu pół roku, a nie jak dotychczas przez pięć lat. Zgodnie bowiem z art. 56a. § 1.Ordynacji Podatkowej obniżoną stawkę odsetek za zwłokę w wysokości 50% stosuje się w przypadku spełnienia łącznie następujących warunków:
1) złożenia prawnie skutecznej korekty deklaracji, nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia upływu terminu do złożenia deklaracji;
2) zapłaty zaległości podatkowej w ciągu 7 dni od dnia złożenia korekty.
Obniżonej stawki odsetek za zwłokę nie można zastosować w przypadku korekty deklaracji:
1) złożonej po doręczeniu zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej, a w przypadkach gdy nie stosuje się zawiadomienia – po zakończeniu kontroli podatkowej;
2) dokonanej w wyniku czynności sprawdzających.
Na podstawie art. 56b. do zaległości w podatku od towarów i usług oraz w podatku akcyzowym stosuje się podwyższoną stawkę odsetek za zwłokę w wysokości 150% stawki odsetek za zwłokę w przypadku:
1) zaniżenia zobowiązania podatkowego, zawyżenia kwoty nadpłaty lub zwrotu podatku ujawnionych przez organ podatkowy w toku kontroli podatkowej lub postępowania podatkowego,
2) korekty deklaracji:
a) złożonej po doręczeniu zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej, a w przypadkach gdy nie stosuje się zawiadomienia – po zakończeniu kontroli podatkowej,
b) dokonanej w wyniku czynności sprawdzających
– jeżeli kwota zaniżenia zobowiązania podatkowego, zawyżenia kwoty nadpłaty lub zwrotu podatku przekracza 25% kwoty należnej i jest wyższa niż pięciokrotna wysokość minimalnego wynagrodzenia w rozumieniu ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. nr 200, poz. 1679, z późn. zm.), obowiązującego w dniu następującym po dniu upływu terminu płatności zobowiązania lub terminu zwrotu;
3) ujawnienia przez organ podatkowy w toku czynności sprawdzających, kontroli podatkowej lub postępowania podatkowego niezłożenia deklaracji, mimo ciążącego obowiązku oraz braku zapłaty podatku. (Źr.www.isap.sejm.gov.pl K.O.)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet