18 cze 2019

18 cze 2019

Odpowiedzialność administracyjna przewoźnika drogowego za działania kierowcy – orzeczenie WSA w Poznaniu

Przez:

Sekcja: Aktualności

Podczas kontroli pojazdu inspektor transportu drogowego stwierdził, że do tachografu nad skrzynią biegów w ciężarówce został przyłożony magnes. W rezultacie powyższego podczas przebiegu jazdy w urządzeniu rejestracyjnym i  karcie kierowcy zapisywał się odpoczynek zamiast faktycznej aktywności polegającej na prowadzeniu ciężarówki.

Jest to znany sposób na omijanie polskich i unijnych regulacji o obowiązkowym odpoczynku. Rozporządzenia unijne zabraniają w każdej formie manipulowania tachografem, wykresówką lub kartą kierowcy. Wojewódzki Inspektor Nadzoru Drogowego zdecydował, że magnes był właśnie takim urządzeniem oraz nałożył na przedsiębiorcę karę pieniężną. Przedsiębiorca zaskarżył ww. decyzję WIND składając skargę do WSA w Poznaniu, w której domagał się jej uchylenia, argumentując, że nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie przepisów przez kierowcę.

WSA przyznał, że kierowca rzeczywiście naruszył swoje obowiązki, nie mnie jednak zgodnie z regulacjami zawartymi w ustawie o transporcie drogowym, konsekwencje prawne z tego tytułu może ponosić zarówno kierowca jak i przedsiębiorca, dla którego kierowca pracuje.

Odpowiedzialność kierowcy będzie w tym wypadku odpowiedzialnością karną w trybie przepisów kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.

Odpowiedzialność przedsiębiorcy wykonującego przewóz w postaci kary administracyjnej za niewłaściwy nadzór nad kierowcą, bowiem jako przewoźnik drogowy ponosi odpowiedzialność administracyjną za działalność przedsiębiorstwa, jak również skutki działań osób, którymi się posługuje przy wykonywaniu działalności gospodarczej. Odpowiedzialność administracyjną wyłącza jedynie udowodniony przez przedsiębiorcę fakt, że naruszenie nastąpiło wskutek zdarzeń lub okoliczności, których nie mógł przewidzieć bądź nie miał na nie wpływu.

W obliczu ostatniej nowelizacji przepisów ustawy o transporcie drogowym w dniu 03 września 2018 roku (dzięki której, wysokość kar znacząco wzrosła)  i ich interpretacją przez wojewódzkie sądy administracyjne – kary pieniężne będą nadal ponosić głównie przedsiębiorcy drogowi.

Wyrok WSA w Poznaniu z 2019-05-21, sygn. akt  III SA/Po 6/19

Źródło: http://www.orzeczenia-nsa.pl/wyrok/iii-sa-po-6 19/transport_drogowy_i_przewozy/cd371b.html/HW

 

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet