8 lis 2021

8 lis 2021

Zmiany w prawie – Można kontynuować działalność w składzie podatkowym bez konieczności przerwania procesów

Przez:

Sekcja: Aktualności

Produkcja wielu wyrobów akcyzowych może odbywać się wyłącznie w składzie podatkowym. Także magazynowanie i przeładunek tych wyrobów akcyzowych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy może odbywać się wyłącznie w takim składzie. Dzięki temu obowiązek zapłaty podatku akcyzowego jest przesunięty do momentu, w którym te wyroby są dopuszczone do konsumpcji. Podmiot, który chce prowadzić skład podatkowy, musi spełniać wiele warunków wymienionych w ustawie o podatku akcyzowym i uzyskać stosowne zezwolenie. Wydaje je właściwy naczelnik urzędu skarbowego na czas oznaczony, nie dłuższy niż trzy lata albo na czas nieoznaczony. Do tej pory zakończenie procedury zawieszenia poboru akcyzy następowało m.in. z dniem cofnięcia zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego lub na wysyłanie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany wysyłający. Wtedy też powstawało zobowiązanie podatkowe według stawki akcyzy obowiązującej w dniu zakończenia tej procedury. Taki skład podatkowy mogli przejąć jedynie następcy prawni podmiotu, który prowadził skład.

Od 23 października br.  możliwa jest kontynuacja działalności w składzie podatkowym przez inny podmiot, niebędący następcą prawnym dotychczasowego podmiotu prowadzącego taki skład. Zakończenie procedury zawieszenia poboru akcyzy nie następuje już z dniem cofnięcia zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego, jeżeli w miejscu prowadzenia składu podatkowego albo w jego części będzie prowadzony skład podatkowy przez inny podmiot prowadzący skład podatkowy na podstawie nowego zezwolenia albo zmienionego zezwolenia przez rozszerzenie dotychczasowego miejsca prowadzenia składu podatkowego – obowiązującego od dnia następującego po dniu cofnięcia zezwolenia. Przejęcie biznesu akcyzowego stało się więc łatwiejsze i płynne, bez konieczności przerywania np. procesów produkcyjnych, zapłaty akcyzy od wyrobów znajdujących się w procedurze zawieszenia poboru akcyzy czy uzyskiwania „od zera” nowego zezwolenia akcyzowego. Podmiot zamierzający kontynuować działalność akcyzową, po spełnieniu określonych w ustawie warunków, będzie mógł to zrobić bez konieczności zapłaty akcyzy już w momencie przejęcia wyrobów akcyzowych (w stosunku do nich nie zakończy się procedura zawieszenia poboru akcyzy). Wprowadzono w tym celu konstrukcję wydania przejmującemu biznes nowego zezwolenia akcyzowego lub zmienionego zezwolenia akcyzowego. (Źródło: Rzeczpospolita e – wydanie z dn. 08.11.2021 r./HW)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet