30 sie 2018

30 sie 2018

Projekt zmian w podatkach od dochodów i ordynacji podatkowej

Przez:

Sekcja: Aktualności

Od 1 stycznia 2019 r. mają wejść w życie przepisy opublikowanego  na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji przez Ministerstwo Finansów projektu ustawy z dnia 24 sierpnia 2018r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Projekt zawiera przepisy uszczelniające, jak i ułatwiające rozliczenia podatkowe.

UPROSZCZENIE SYSTEMU PODATKOWEGO W ZAKRESIE PODATKÓW DOCHODOWYCH

I. Nowymi rozwiązaniami zawartymi w projekcie są:

1) preferencyjne opodatkowanie dochodów generowanych przez prawa własności intelektualnej (tzw. IP BOX, Innovation Box)

2)  obniżenie stawki podatku CIT dla małych firm z 15% do 9%

3) wprowadzenie zachęty do pozostawiania w spółkach kapitału na rozwój poprzez zwiększenie podatkowej atrakcyjności finansowania własnego (notional interest deduction – NID)

4) wprowadzenie szczególnych rozwiązań odnoszących się do nabywania przez podmioty gospodarcze pakietów wierzytelności

5) wprowadzenie ulgi dla banków spółdzielczych dokonujących wpłat na System Ochrony Instytucjonalnej (IPS)

6) wprowadzenie alternatywnego sposobu opodatkowania emisji euroobligacji

7) wprowadzenie odrębnych regulacji regulujących zasady opodatkowania dochodów z walut wirtualnych (bitcoinów), zakwalifikowanie przychodów z obrotu walutami wirtualnymi do źródła – kapitały pieniężne

II. W odniesieniu do już funkcjonujących regulacji przewidziane projektem modyfikacje polegają na:

 1) uchyleniu w ustawie o PIT przepisu warunkującego uprawnienie do preferencyjnego opodatkowania rozliczenia dochodów małżonków i osób samotnie wychowujących dzieci od terminowego złożenia zeznania podatkowego

2) wprowadzeniu zmian odnoszących się do spadkobierców zbywających nieruchomości lub określone prawa majątkowe nabyte w spadku ukierunkowanych na pełniejszą realizację na gruncie podatku PIT sukcesji praw spadkodawcy związanych z odziedziczoną nieruchomością

3) złagodzeniu warunków korzystania z tzw. ulgi mieszkaniowej poprzez m.in.wydłużenie z 2 do 3 lat okresu, w jakim można skorzystać z tej ulgi

4) zmianach dotyczących samochodów osobowych wykorzystywanych w prowadzonej działalności polegających na:

a) podwyższeniu do 150.000 zł kwoty limitu wartości samochodu osobowego, do którego możliwe jest pełne odliczanie odpisów amortyzacyjnych z tytułu zużycia samochodu osobowego, jak również odpowiedniemu podwyższeniu kwoty odnoszącej się do wartości samochodu przyjętej dla celów obliczenia składki z tytułu ubezpieczenia samochodu osobowego, jaka może być zaliczona do kosztów uzyskania przychodów.

b) określeniu zasad rozliczania kosztów używania samochodów osobowych wykorzystywanych zarówno dla celów działalności gospodarczej, jak i dla innych celów (niezwiązanych z prowadzoną działalnością) ,Wszelkie wydatki związane  z korzystaniem z samochodu osobowego służącego podatnikowi także do innych celów niż działalność gospodarcza podlegać będą zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów
w wysokości 50% tych wydatków.

c) ujednoliceniu zasad podatkowego rozliczania przez podatników wykorzystywania w prowadzonej działalności samochodów osobowych, niezależnie od rodzaju umowy na jakiej podatnik korzysta z takiego samochodu. Wprowadzenie limitu zaliczania do kosztów uzyskania przychodów opłat z tytuły używania samochodu osobowego na podstawie umowy leasingu, najmu, dzierżawy oraz innej umowy o podobnym charakterze. Obecnie korzystanie przez podatników z tych form wykorzystywania samochodów osobowych stanowi preferencjęw stosunku do zakupu samochodu osobowego. Projekt przewiduje, iż ograniczenie w zaliczaniu opłat z tytułu tych umów do kosztów podatkowych ustalone zostanie proporcją wartości leasingowanego (najmowanego) samochodu do kwoty 150.000 zł.

5) uchyleniu obowiązków informacyjnych i ewidencyjnych w zakresie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych z tytułu najmu, podnajmu itp. tj.:

a) likwidacja obowiązku składania oświadczenia o wyborze opodatkowania z tytułu najmu, podnajmu itp. w formie ryczałtu

b) likwidacja obowiązku prowadzenia ewidencji przychodów przez podatników osiągających przychody z najmu prywatnego i korzystających z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych w przypadku, gdy wysokość przychodów nie wynika z umowy najmu zawartej w formie pisemnej

6) określeniu wysokości kosztów uzyskania przychodów wykazywanych w związku  z konwersją długu na kapitał

7) uchyleniu obowiązku ogłaszania w Monitorze Sądowym i Gospodarczym informacji  o zarejestrowaniu i wykreśleniu podatkowej grupy kapitałowej

8) poszerzeniu zakresu zwolnienia określonego w art. 17 ust. 1 pkt 57 lit. b ustawy o CIT . Przepis poszerza zwolnienie na odsetki od pożyczek udzielonych przez – podlegające nadzorowi państwowego organu nadzoru nad rynkiem finansowych –banki, w tym banki spółdzielcze lub SKOKi.

9) modyfikacji przepisu dotyczącego właściwości Naczelnika US w przypadku obowiązku wpłaty podatku przez płatnika przy przekazywaniu zysku na kapitał zakładowy (w przypadku dochodów powstałych w związku z przekazaniem na kapitał zakładowy kwot z innych kapitałów). W niektórych sytuacjach płatnik podatku nie jest w stanie obiektywnie ustalić kto jest posiadaczem jego akcji na moment opodatkowania dochodów (np. w przypadku spółek notowanych na giełdzie), proponuje się, aby w takich sytuacjach wpłata następowała do Naczelnika Urzędu Skarbowego właściwego dla płatnika.

10) wprowadzeniu zwolnienia podmiotowego dla jednostek dozoru technicznego

11) podwyższeniu kwot limitów zaliczanych do kosztów uzyskania przychodów składek na rzecz organizacji zrzeszających pracodawców i przedsiębiorców o charakterze nieobowiązkowym. W projekcie proponuje się prawie dwukrotnie (z 0,15 do 0,25 funduszu płac) – a w przypadku limitu kwotowego w ustawie o PIT – dwukrotne podwyższenie dopuszczalnych obecnie przepisami ustawy o podatku dochodowym limitów, do których składki na rzecz ww. organizacji zaliczane mogą być do kosztów podatkowych.

 12) poszerzeniu zakresu zwolnienia od podatku PIT i CIT dotyczącego sprzedaży całości lub części nieruchomości wchodzących w skład gospodarstwa rolnego

13) umożliwieniu – pod określonymi warunkami – posługiwania się kopiami certyfikatów rezydencji Możliwość uwzględnienia kopii certyfikatu rezydencji została ograniczona do kwoty należności wypłacanych na rzecz tego samego podmiotu nie przekraczającej 10 000 zł rocznie i sytuacji, w których informacje wynikające z przedłożonej kopii certyfikatu rezydencji nie budzą uzasadnionych wątpliwości co do zgodności ze stanem faktycznym.

14) uregulowaniu zasad rozliczania pożyczek papierów wartościowych

15) zwolnienia od podatku określonych rodzajów dochodów z tytułu nieodpłatnych świadczeń uzyskiwanych w związku z realizacją umów offsetowych

USZCZELNIENIA SYSTEMU PODATKÓW DOCHODOWYCH

I. Wprowadzenie opodatkowania dochodów z niezrealizowanych zysków, (podatek od wyjścia tzw. exit tax)

II. Zmiany w zakresie klauzuli ogólnej w związku z ATAD

III. Wprowadzenie obowiązku przekazywania organom podatkowym informacji o schematach podatkowych (MDR)

IV. Zmiany w zakresie podatku u źródła (WHT)

Proponowane ogólne założenia zmian:

a) Zmiany w zakresie sposobu poboru podatku u źródła

Przewidziane w projekcie ustaw zmiany przepisów dotyczą tych sytuacji, w których łączna wysokość należności wypłacanych dla tego samego podatnika w danym roku podatkowym przekracza kwotę dwóch milionów złotych. Przekroczenie progu dwóch milionów złotych powodować będzie obowiązek obliczenia ,poboru i wpłacenia podatku przez płatnika  z zastosowaniem stawek określonych w prawie krajowym (w zależności od statusu podatnika będą to uregulowania zawarte w ustawie o CIT lub w ustawie o PIT). W tym przypadku – poza sytuacjami skorzystania z projektowanych uproszczeń – płatnik nie zastosuje zwolnień wskazanych w tych ustawach oraz przepisów umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.

W przypadku pobrania podatku przez płatnika, podatnik będzie mógł wystąpić z wnioskiem o zwrot podatku do organu podatkowego. W projektowanych przepisach wskazano wyraźnie,że z wnioskiem o zwrot podatku z tytułu wypłaconych należności zwrócić się będzie mógł również płatnik, jeżeli wpłacił on podatek w własnych środków i poniósł ciężar ekonomiczny tego podatku.

b) Zmiana definicji legalnej rzeczywistego właściciela.

c) Zmiana szczególnej klauzuli przeciwko nadużywaniu zwolnień podatkowych wynikających z przepisów implementujących dyrektywy unijne w ustawie o CIT

Z projektem można zapoznać się na stronie RCL. Poniżej link do projektu: http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12315309/katalog/12530095#12530095           (Źr.legislacja.rcl.gov.pl-K.O)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet