24 lis 2022

24 lis 2022

Zmiana wysokości   diet z tytułu krajowych i zagranicznych podróży służbowych

Przez:

Sekcja: Aktualności

W Dz.U. z 2022 r. pod poz. 2302 opublikowano rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z 25.10.2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej. (Dz.U. z 2013 r. poz. 167 ze zm.;).

Zgodnie z nowym brzmieniem § 7 ust. 1 rozporządzenia, dieta w czasie podróży krajowej jest przeznaczona na pokrycie zwiększonych kosztów wyżywienia i wynosi od 1 stycznia 2023r. 45 zł za dobę podróży. Poprzednio było to 38 zł.

W przypadku podróży służbowej na obszarze kraju, rozpoczętej i niezakończonej przed 1.1.2023 r., należności z tytułu podróży służbowej ustala się, za czas podróży przypadający:

-przed 1.1.2023 r. – na podstawie przepisów rozporzadzenia w brzmieniu sprzed zmiany, czyli w oparciu o dietę w wysokości 38 zł;

-od 1.1.2023 r. – na podstawie zmienionych przepisów , czyli w oparciu o dietę w wysokości 45 zł.

Natomiast od 29.11.2022 r. obowiązuje załącznik określający wysokość należności (dieta i limit za nocleg) z tytułu zagranicznych podróży służbowych. Z jego nowego brzmienia wynika, że w przypadku niektórych państw wysokość tych należności wzrosła.Poniżej zamieszczamy link do rozporządzenia zawierającego załącznik określający wysokość diet zagranicznych i limitów za nocleg:

Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 25 października 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (eli.gov.pl)

W przypadku zagranicznej podróży służbowej, rozpoczętej i niezakończonej przed 29.11.2022 r., należności z tytułu podróży służbowej ustala się, za czas podróży przypadający:

-przed 29.11.2022 r. – na podstawie przepisów rozporządzenia w brzmieniu sprzed zmiany;

-od 29.11.2022 r. – na podstawie zmienionych przepisów.(Źr.www.gov.legalis.pl-K.O.)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet