9 wrz 2019

9 wrz 2019

Zmiana ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów-nieuzasadnione blokowanie geograficzne

Przez:

Sekcja: Aktualności

 Powodem nowelizacji była konieczność dostosowania prawa krajowego do rozporządzenia PE i Rady 2018/302 w sprawie nieuzasadnionego blokowania geograficznego oraz innych form dyskryminacji klientów ze względu na przynależność państwową, miejsce zamieszkania lub prowadzenia działalności.

Przepisy nakładają na państwa członkowskie m.in. obowiązek wyznaczenia krajowego organu, który będzie odpowiedzialny za egzekwowanie naruszeń przepisów. Nowelizacja zakłada, że w zakresie przeciwdziałania praktykom ograniczającym konkurencję oraz praktykom naruszającym zbiorowe interesy konsumentów organem tym będzie Prezes UOKiK, zaś w pozostałym zakresie obowiązek ten będzie spoczywał na sądach powszechnych.

Część przepisów ustawy zacznie obowiązywać już od 17 września 2019 roku, a pozostała po upływie 4 mcy od ogłoszenia.(Źródło: DGP 6-8 września 2019 r. nr 32/(184)/DPG nr 173 (5075)/HW)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet