23 sie 2018

23 sie 2018

Zmiana i sprostowanie rozporządzenia delegowanego (UE) 2015/2446 uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 w odniesieniu do szczegółowych zasad dotyczących niektórych przepisów unijnego kodeksu celnego.

Przez:

Sekcja: Aktualności

Komisja Europejska przyjęła Rozporządzenie delegowane (UE) 22018/1063 z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie zmiany i sprostowania rozporządzenia delegowanego (UE) 2015/2446 uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 w odniesieniu do szczegółowych zasad dotyczących niektórych przepisów unijnego kodeksu celnego. 

Rozporządzenie weszło w życie następnego dnia po jego opublikowaniu, co nastąpiło 30.07.2018 – Dziennik Urzędowy UE L 192/12 za wyjątkiem art. 1 ust. 3, który stosuje się od 2 października 2017 r.

Rozporządzenie zawiera zarówno niewielkie zmiany o charakterze formalnym, ale również zmiany bardzo istotne mające wpływ na proces odprawy celnej w praktyce. W art. 1 (19) dokonano zmiany definicji „eksportera”, ponadto rozporządzenie  zawiera szereg innych zmian dotyczących przykładowo: czasowego składowania czy  mieszanego składowania produktów objętych dozorem celnym w ramach końcowego przeznaczenia.   Więcej w Komunikacie  wewnętrznym PISiL nr 131/08/2018 z 22.08.2018.  (DA).    

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet