20 mar 2020

20 mar 2020

Zawieszenie egzekwowania przepisów dotyczących czasu prowadzenia pojazdów ciężarowych i odpoczynku kierowców

Przez:

Sekcja: Aktualności

Niektóre z państw unijnych w związku z epidemią zawiesiły egzekwowanie przepisów dotyczących czasu prowadzenia pojazdów ciężarowych i odpoczynku kierowców. Te zasady zawarte są w artykułach od 6 do 9 rozporządzenia (WE) nr  561/2006.

Poniżej lista tych wyłączeń na dzień 19 marca 2020r. https://zmpd.pl/aktualnosc.php?akt_id=1809

Austria: zawieszenie obowiązuje od 16 marca do 14 kwietnia.

Belgia: zawieszenie dotyczy przewozów żywności, leków i innych niezbędnych do życia towarów do sklepów i aptek. Wyjątek obowiązuje do  obowiązuje do 31 marca do godz. 23.59 w zakresie:

– wydłuzenia tygodniowego czas jazdy z 56 do 60 godz.

– wydłuzenie dwutygodniowego czasu prowadzenia pojazdu z 90 do 96 godz.

– możliwość opóźnienia odbioru tygodniowego odpoczynku.

Bułgaria: Na okres od 19 marca (godz. 00.00) do 16 kwietnia (godz.24) wprowadzono tymczasową tolerancję dotyczącą czasu prowadzenia pojazdu i odpoczynku kierowców:

– art. 6 (1): zastąpienie maksymalnego dziennego limitu jazdy wynoszącego 9 godzin na 11 godzin;

– Artykuł 7: zastąpienie minimalnych wymagań dotyczących dziennych przerw poprzez nałożenie przerwy 45 minut po 5 i pół godzinie;

– art. 8 (6): skrócenie regularnego tygodniowego okresu odpoczynku z 45 godzin do 24 godzin.

Chorwacja: Na czas od 18 marca do 16 kwietnia wprowadzono odstępstwa dot. czasu pracy kierowców w międzynarodowym transporci drogowym osób i towarów tylko dla transportu leków, żywności, zwierząt, surowców, pasz i sprzętu do szpitali.

Dzienny czas nie może przekraczać 11 godzin; tygodniowy nie może przekroczyć 60 godzin; całkowity w ciągu kolejnych dwóch tygodni nie może przekraczać 96 godzin; po pięciu i pół godzinie przewozu kierowca ma prawo do ciągłej przerwy trwającej co najmniej czterdzieści pięć minut. Dzienny odpoczynek kierowcy to maksymalnie dziewięć godzin. Jeden regularny tygodniowy okres odpoczynku dla kierowców wynosi co najmniej 24 godziny.

Czechy: zawieszenia obowiązuje od 16 marca przez okres 30 dni.

Dania: zawieszenie dotyczy zapewnienia dostaw żywności i artykułów spożywczych.

Irlandia: od 18 marca do 16 kwietnia wprowadzono złagodzenie zasad egzekwowania przepisów pracy i odpoczynku kierowców, pod warunkiem, że nie spowoduje to pogorszenia bezpieczeństwo ruchu drogowego.

Nowe zasady:

– odstępstwo od art. 6 (3): dwutygodniowy limit jazdy zostaje zniesiony z 90 godzin do 112 godzin.

– odstępstwo od art. 8 (6): w ciągu dwóch kolejnych tygodni kierowca wykorzystuje co najmniej dwa skrócone tygodniowe okresy odpoczynku, zachowując przy tym zasadę, że tygodniowy okres odpoczynku rozpoczyna się nie później niż pod koniec sześciu 24-godzinnych okresów od końca poprzedniego tygodniowy okres odpoczynku. Nie wymaga się rekompensaty ani regularnego tygodniowego okresu odpoczynku.

Hiszpania: 17 marca wprowadzono tymczasową tolerancję egzekwowania przepisów zawartych w art. 6.1 i 8.6 rozporządzenia UE 561/2006 (dzienny czas prowadzenia pojazdu i tygodniowy odpoczynek) na całym terytorium Hiszpanii.

Norwegia: tymczasowe zwolnienia obowiązują od 13 marca przez 30 dni dla operacji związanych z transportem żywności, lekarstw i innych artykułów pierwszej potrzeby do sklepów i aptek.

Polska: wprowadzono odstępstwa w przepisach czasu pracy kierowców wykonujących międzynarodowy transport drogowy osób i towarów od 18 marca do 16 kwietnia.

W ramach tych odstępstw: dzienny czas nie może przekraczać 11 godzin; tygodniowy nie może przekroczyć 60 godzin; całkowity w ciągu kolejnych dwóch tygodni nie może przekraczać 96 godzin; po pięciu i pół godzinie przewozu kierowca ma prawo do ciągłej przerwy trwającej co najmniej czterdzieści pięć minut. Ze względu na wydłużony czas, od 9 do 11 godzin, odstępstwa nie będą stosowane w odniesieniu do dziennych i tygodniowych okresów odpoczynku.

Rumunia: Wprowadzono tymczasowe złagodzenie przepisów dot. czasu prowadzenia pojazdu i odpoczynku kierowców wykonujących krajowy/międzynarodowy transport drogowy towarów.

Zniesione środki są następujące:

– art. 6 (1): zastąpienie maksymalnego dziennego limitu jazdy 9 godzin jednym z 11 godzin.

– art. 7: zastąpienie minimalnych wymagań dziennych przerw na przerwę 45-min. po 5 i pół godzinie jazdy.

– art. 8 (1): zmniejszenie dziennego odpoczynku z 11 do 9 godzin.

– art. 8 (6): odroczenie tygodniowego okresu odpoczynku poza okresy 6-24 godzinne.

Szwecja: zawieszono egzekwowanie przepisów unijnych na 30 dni pod warunkiem, że nie będzie to wpływało na pogorszenie bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Szczegółowe dane dotyczące tymczasowych odstępstw gromadzi międzynarodowa organizacja Euro Contrôle Route. Można je znaleźć na stronie:

https://www.euro-controle-route.eu/news/1132/enforcement-measures-covid-19    (www.Źr.zmpd.pl-K.O.)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet