27 kwi 2020

27 kwi 2020

Wznowienie terminów sądowych i procesowych planowane  od 15 maja br.

Przez:

Sekcja: Aktualności

Projekt kolejnej noweli tarczy antykryzysowej, który ma trafić pod obrady Komitetu Stałego Rady Ministrów uchyla dotychczasowe przepisy o zawieszeniu terminów sądowych i procesowych. Ma zostać  rozszerzony katalog spraw pilnych, także o te dotyczące upadłości, możliwa ma być także komunikacja z sądami przez ePUAP oraz e-rozprawy.

Terminy sądowe mają znowu biec 

To jeden z postulatów środowisk prawniczych. Wcześniej, gdy sądy ograniczyły pracę, apelowały o zawieszenie biegu terminów procesowych i sądowych – nastąpiło to z dniem 31 marca – teraz wskazują, że powinny one być przywracane.  Zgodnie z projektem, terminy sądowe i procesowe, które nie biegły na mocy dotychczasowych przepisów tarczy antykryzysowej, rozpoczynają swój bieg od dnia 15 maja 2020 r., a zawieszone biegną od tego dnia dalej. 

Z kolei na prośbę zainteresowanego przywrócone mają być terminy:

  • od zachowania których jest uzależnione udzielenie ochrony prawnej przed organem wyższego stopnia,
  • do dokonania przez stronę czynności kształtujących jej prawa i obowiązki,
  • przedawnienia,
  • których niezachowanie powoduje wygaśnięcie lub zmianę praw rzeczowych oraz roszczeń i wierzytelności, a także popadnięcie w opóźnienie,
  • zawitych, z niezachowaniem których ustawa lub inny akt prawny wiąże ujemne skutki dla strony,
  • innych terminów, w tym w postępowaniu administracyjnym.

Prośbę o przywrócenie terminu trzeba będzie wnieść po ustaniu przyczyny powodującej uchybienie terminu, nie później niż w ciągu 30 dni od dnia odwołania tego ze stanów, który obowiązywał jako ostatni. Jednocześnie z wniesieniem prośby należy dopełnić czynności, dla której określony był termin. Zapisano też, że w przypadku przywrócenia terminu, wcześniejsze mu uchybienie nie może powodować negatywnych skutków dla strony.

Rozszerzony katalog spraw pilnych

Sprawami pilnymi mają być więc także sprawy o rozpoznanie wniosku restrukturyzacyjnego i sprawy prowadzone po otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego, ogłoszenie upadłości oraz sprawy prowadzone po ogłoszeniu upadłości.

Tarcza ma również wprowadzić możliwość prowadzenia rozpraw i posiedzeń w trybie telekonferencji, w sytuacji gdy ich uczestnicy nie przebywają w budynku sądu. Zmiany – po dopracowaniu – obejmują Kodeks postępowania cywilnego i procedurę administracyjną.

ePUAP ma ułatwić komunikację z sądem

Zgodnie z obecną propozycją w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19, pismo będzie mogło być wnoszone do sądu przy użyciu platformy ePUAP, a datą jego wniesienia będzie data określona w urzędowym poświadczeniu odbioru. ( Źródło:  Prawo.pl dla LEX z dn. 26.04.2020/HW)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet