22 mar 2019

22 mar 2019

Wyrok TSUE – przegrana Polski w sprawie nacisków

Przez:

Sekcja: Aktualności

W dniu 21 marca Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał wyrok  C-127/17 uznając, że Polska naruszyła unijną dyrektywę  96/53/WE z dnia 25 lipca 1996 r. tzw. dyrektywę naciskową (dyrektywa ustanawiająca dla niektórych pojazdów drogowych poruszających się na terytorium Wspólnoty maksymalne dopuszczalne wymiary w ruchu krajowym i międzynarodowym oraz maksymalne dopuszczalne obciążenia w ruchu międzynarodowym).  Skargę do Trybunału złożyła   Komisja Europejska. W postępowaniu poprzedzającym wniesienie skargi Komisja zwróciła uwagę, iż niektóre przepisy polskiego ustawodawstwa krajowego są niezgodne z  dyrektywą naciskową ze względu na to, że prawie 97% sieci drogowej w Polsce jest zamknięte dla ruchu pojazdów zgodnych z limitami ciężaru określonymi w pkt 3.1 lub 3.4 załącznika I do tej dyrektywy . Ograniczając ruch pojazdów silnikowych, których nacisk osi napędowej wynosi 11,5 tony, do dróg stanowiących część transeuropejskiej sieci transportowej i do niektórych innych dróg krajowych oraz poddając ruch tych pojazdów na innych drogach publicznych systemowi specjalnych zezwoleń (Ustawa  Prawo o ruchu drogowym  Dz.U. 2017 poz. 128), Polska uchybiła zobowiązaniom, które na niej ciążą na mocy art. 3 i 7 dyrektywy 96/53 łącznie.

Z wyrokiem można zapoznać się na stronie:http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=205887&pageIndex=0&doclang=PL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=5284925 (Źr.www. curia.europa.eu-K.O.)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet