5 mar 2019

5 mar 2019

Wyrok TSUE – czy zmienią się wytyczne w sprawie zaświadczenia A1

Przez:

Sekcja: Aktualności

W wyroku C-477/17 z dnia  24 stycznia 2019 r. TSUE orzekł, że obywatele państw trzecich, nie zamieszkujący w UE, lecz przebywający i pracujący tymczasowo w obrębie Unii na rzecz pracodawcy mającego siedzibę w danym państwie członkowskim, mają prawo, zgodnie z art. 1 rozporządzenia nr 1231/2010, korzystać ze stosowania rozporządzeń nr 883/2004 i 987/2009 (ubezpieczenia społecznego), o ile „legalnie zamieszkują” na terytorium danego państwa członkowskiego. Zdaniem TSUE o „legalnym zamieszkiwaniu na terytorium danego państwa członkowskiego” w rozumieniu rozporządzenia nie decyduje  ani długość pobytu, ani fakt, że obywatele ci zachowują zwykły ośrodek swych interesów życiowych w państwie trzecim. Obywatele państw trzecich, którzy zostali przyjęci w celu wykonywania pracy, nawet tymczasowo, w danym państwie członkowskim, zgodnie z  zasadą równego traktowania w zakresie działów zabezpieczenia społecznego, mogą podlegać przepisom unijnym nie posiadając certyfikatu rezydencji kraju członkowskiego i tym samym  uzyskać zaświadczenie A1.

ZUS nie zajął jeszcze stanowiska w kwestii wydawania zaświadczenia A1 po wyroku TSUE.

Poniżej link do wyroku TSUE.

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=6065082F58011EB64AFB5855C193EE6A?text=&docid=210185&pageIndex=0&doclang=PL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2502907

                                                                                                                                                                                                                                        (Źr. www.curia .europa.eu, Gazeta Prawna nr43-K.O.)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet