28 sie 2020

28 sie 2020

Wykonywanie przewozów lotniczych – nowe regulacje od 29 sierpnia 2020 r.

Przez:

Sekcja: Aktualności

Rozporządzenie ministra infrastruktury z 7 lipca 2020 r. w sprawie wykazu dokumentów, informacji i oświadczeń, jakie jest obowiązany przedłożyć przedsiębiorca ubiegający się o udzielenie koncesji lub przewoźnik lotniczy wykonujący działalność gospodarczą w zakresie przewozu lotniczego (Dz.U. z 29 lipca 2020 r. poz. 1312)

W nowych regulacjach określono m.in., jakie dokumenty, informacje i oświadczenia dołącza do wniosku przedsiębiorca ubiegający się o udzielenie koncesji na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie przewozu lotniczego. Są to:

  • dokumenty określające status wnioskodawcy będącego osobą prawną (akt zawiązania osoby prawnej),
  • dokument potwierdzający dysponowanie przez wnioskodawcę co najmniej jednym zarejestrowanym na terytorium Unii Europejskiej statkiem powietrznym, którego jest właścicielem albo który użytkuje na podstawie umowy leasingu bez załogi,
  • dokumenty i oświadczenia, sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku, potwierdzające spełnianie wymogu dobrej reputacji przez członków zarządu oraz prokurentów – w przypadku osoby prawnej – albo przez osobę fizyczną i prokurentów – w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą,
  • kopię dokumentu potwierdzającego objęcie wnioskodawcy ważnym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej w zakresie przewozu lotniczego,
  • dokumenty potwierdzające spełnienie wymaganych warunków finansowych,
  • dowód uiszczenia opłaty lotniczej,
  • oświadczenie wnioskodawcy, że nie zgłoszono wniosku o ogłoszenie upadłości przedsiębiorcy oraz że nie znajduje się on w stanie likwidacji.

Wzór wniosku o udzielenie koncesji na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie przewozu lotniczego określa załącznik nr 1 do rozporządzenia. ( Źródło: DGP – e – wydanie z dn. 27.08.2020 r./HW)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet