28 sty 2020

28 sty 2020

Wprowadzenie towarów do obrotu – nowe kary dla przedsiębiorców

Przez:

Sekcja: Aktualności

Od 19 kwietnia 2020 roku ma być stosowane unijne rozporządzenie 2019/515 z 19 marca 2019 r. w sprawie wzajemnego uznawania towarów zgodnie z prawem wprowadzonych do obrotu w innym państwie członkowskim. Przyjęto je, by zminimalizować prawdopodobieństwo tworzenia niezgodnych z prawem przeszkód dla swobodnego przepływu towarów, które już zgodnie z prawem wprowadzono do obrotu w innym kraju UE.

  • Rozporządzenie wprowadza wzór oświadczenia o zgodnym z prawem wprowadzeniu towarów do obrotu (zwane oświadczeniem o wzajemnym uznawaniu).
  • nakłada obowiązek utworzenia Krajowego punku kontaktowego ds. produktów. Firmy, w szczególności małe i średnie, będą mogły uzyskać w nim wiarygodne i szczegółowe informacje na temat prawa obowiązującego w danym państwie UE.

Komisja ma zapewnić, by wzór oświadczenia oraz wytyczne, jak je wypełnić, były udostępnione w jednolitym portalu cyfrowym we wszystkich językach urzędowych Unii. Aby jednak w oświadczeniach nie pojawiały się nieprawdziwe dane, potrzebna jest sankcja. Przewiduje ją projekt ustawy o wzajemnym uznawaniu towarów zgodnie z prawem wprowadzonych do obrotu w innym państwie członkowskim, który Ministerstwo Rozwoju skierowało właśnie do konsultacji publicznych.

Chodzi o wprowadzenie kary dla producentów, upoważnionych przedstawicieli, importerów lub dystrybutorów za udzielenie w oświadczeniu o zgodnym z prawem wprowadzeniu towarów do obrotu informacji niepełnych lub niezgodnych ze stanem faktycznym lub prawnym, w tym za poprawność informacji, które przetłumaczyły. Może ona wynieść do 100 tys. zł. Prawo do jej nałożenia zyskają organy, które będą je oceniać – będą różne, zależnie od rodzaju towaru. Jak czytamy w uzasadnieniu oświadczenie ma zapewnić właściwym organom niezbędne informacje na temat towarów i ich zgodności z przepisami mającymi zastosowanie w innym państwie członkowskim, ale przede wszystkim zastąpi wiele dokumentów, które były wymagane do tej pory przy wprowadzenia produktu, co ułatwi podmiotom gospodarczym działalność w innych krajach. ( Źródło: Prawo.pl z dn. 16.01.2020 r./HW)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet