3 sie 2016

3 sie 2016

WŁOCHY – płaca minimalna

Przez:

Sekcja: Aktualności

W ślad za regulacjami w Niemczech i we Francji 22 lipca  br. weszły w życie przepisy dot. płacy minimalnej we Włoszech. Tutaj stawka minimalna uregulowana jest w układach zbiorowych dla poszczególnych zawodów – w przypadku transportu towarów wynosi 9,85 € dla kierowców zaszeregowanych do grupy 3 oraz 10,12 € dla kierowców zaszeregowanych do grupy 3S.

Z dniem 22 lipca 2016 r. zaczął obowiązywać dekret 136/2016 z 17 lipca 2016 r. implementujący Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/67/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie egzekwowania dyrektywy 96/71/WE dotyczącej delegowania pracowników w ramach świadczenia usług, zmieniająca rozporządzenie (UE) nr 1024/2012 w sprawie współpracy administracyjnej za pośrednictwem systemu wymiany informacji na rynku wewnętrznym („rozporządzenie w sprawie IMI”).

Na mocy art. 4 ust. 1 dekretu 136/2016, w odniesieniu do sektora transportu drogowego, dekret  ma zastosowanie również do przewozów kabotażowych, o których mowa w rozdziale III Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) NR 1072/2009 z dnia 21 października 2009 r. dotyczącego wspólnych zasad dostępu do rynku międzynarodowych przewozów drogowych.

Mają być  opublikowane (w języku włoskim oraz angielskim) wszelkie dane dotyczące zasad i warunków zatrudnienia pracowników delegowanych we Włoszech, w tym także mających zastosowanie układów zbiorowych. Przedsiębiorstwo, które deleguje pracowników do pracy we Włoszech, jest zobowiązane do przekazania stosownej informacji do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w dniu poprzedzającym rozpoczęcie delegowania i notyfikowania każdej zmiany w ciągu pięciu dni. Zgłoszenie winno obejmować:

 1. a) dane identyfikacyjne przedsiębiorstwa delegującego;
  b) liczbę i ogólne informacje o pracowników delegowanych;
  c) datę rozpoczęcia, czas zakończenia i czas trwania delegowania;
  d) miejsce wykonania świadczenia usług;
  e) dane identyfikacyjne podmiotu przyjmującego;
  f) rodzaj usługi;
  g) dane identyfikacyjne i adres przedstawiciela we Włoszech;
  h) ogólne informacje dotyczące przedstawiciela przedsiębiorstwa ds. dialogu społecznego.
  i) numer zezwolenia na wykonywanie działalności gospodarczej, o ile zezwolenie jest wymagane przez ustawodawstwo państwa, w którym siedzibę ma przedsiębiorca.

W przeciągu 30 dni od daty wejścia w życie dekretu nr 136/2016, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ma wskazać, za pomocą jakich środków porozumienia się na odległość będzie można dokonać stosownego zgłoszenia.

Przedstawiciel we Włoszech odpowiedzialny jest za wysyłanie i odbieranie aktów i dokumentów. Jeżeli przedstawiciel nie zostanie wyznaczony, za siedzibę przedsiębiorstwa delegującego pracowników uważana jest siedziba lub miejsce zamieszkania usługobiorcy.

Przedsiębiorstwo delegujące ma obowiązek przechowywać i dysponować kopią w języku włoskim umowy o pracę albo innego dokumentu zawierającego informacje, o których mowa w art. 1 i 2 dekretu, listy płac i czasu pracy, dokumentów potwierdzających wypłatę wynagrodzenia albo innych dokumentów ekwiwalentnych, dokumentu potwierdzający zgłoszenie nawiązania stosunku pracy albo innych dokumentów ekwiwalentnych oraz zaświadczenia dotyczącego przepisów mających zastosowanie do zabezpieczenia społecznego. –  w okresie delegowania i do dwóch lat po jej rozwiązaniu,

Z tytułu naruszenia obowiązków wynikających z dekretu 136/2016, przedsiębiorca musi liczyć się z obowiązkiem poniesienia następujących kar: od 150 do 500 € – za brak zgłoszenia delegowania pracownika, od 500 do 3000 € – za brak przechowywania wymaganej dokumentacji – za każdego zainteresowanego pracownika, od 2000 do 6000 € – za brak powołania przedstawiciela, a także za brak powołania osoby uprawnionej do reprezentacji, odpowiedzialnej za dialog społeczny. Maksymalna wysokość kary –  150.000 €.      (źr. www.pspdgdynia.pl – DA)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet