1 lut 2021

1 lut 2021

VAT Obowiązek podatkowy może powstać kilka miesięcy przed dostawą – interpretacja KIS

Przez:

Sekcja: Aktualności

W sytuacji otrzymania od kontrahenta zagranicznego faktury, która nie jest fakturą zaliczkową, obowiązek podatkowy z tytułu WNT może powstać nawet na podstawie faktury wystawionej kilka miesięcy przed faktycznym dostarczeniem towarów.

To podsumowanie wydanej 19 listopada 2020 r. interpretacji indywidualnej dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (0111-KDIB3-3.4012.487.2020.2.PK). Wnioskodawca zawiera umowy
z dostawcami, w wyniku których realizowane są transakcje kwalifikowane jako wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (WNT). Kontrakty te są realizowane na przestrzeni kilku lub kilkunastu miesięcy i obejmują wiele czynności oddalonych od siebie w czasie. Sposób realizacji transakcji przez dostawcę wynika z umownych zapisów dotyczących harmonogramu rzeczowo-finansowego. Taki harmonogram często przewiduje płatności (fakturowane przez dostawcę) w oderwaniu od faktycznie realizowanych przemieszczeń towarów z innego kraju UE do Polski. Takie płatności mogą być rozliczane poprzez faktury zaliczkowe, ale występują też uzgodnione umownie etapy, które dostawca traktuje jako częściowe wykonanie przedmiotu umowy, dla których wystawia fakturę sprzedaży. Faktura ta nie jest przy tym fakturą zaliczkową. Taka sytuacja może wystąpić w przypadku umownie ustalonego etapu obejmującego określoną część ceny, fakturowaną po wyprodukowaniu części towarów, które jeszcze nie są transportowane do wnioskodawcy, gdyż faktyczny wywóz do Polski może nastąpić dopiero za kilka miesięcy. Wystawiona w ten sposób przez dostawcę faktura dotyczy konkretnego towaru i nie ma na celu wyłącznie wezwania wnioskodawcy do zapłaty. Ponadto, nie jest wystawiany w terminie późniejszym osobny dokument, który miałby stanowić właściwą fakturę. Organ stwierdził, że art. 20 ust. 5 ustawy o VAT zobowiązuje podatnika rozliczającego VAT z tytułu WNT do rozpoznania obowiązku podatkowego, przy czym wskazał, że, ww. przepis ustawy o VAT zobowiązuje podatnika rozliczającego VAT z tytułu WNT do rozpoznania obowiązku podatkowego najpóźniej 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru będącego przedmiotem WNT, chyba że przed tym dniem podatnik podatku od wartości dodanej będący dostawcą towarów wystawił fakturę. Wówczas obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia tej faktury. Dalej organ podniósł, że gdy faktura VAT (niebędąca fakturą zaliczkową), dokumentująca dostawę konkretnych towarów, wystawiana jest przez dostawcę unijnego przed dokonaniem dostawy towaru (będącego przedmiotem WNT), obowiązek podatkowy dla tej dostawy powstaje z chwilą wystawienia tej faktury. Dokonując WNT, wnioskodawca powinien dla celów ustalenia momentu powstania obowiązku podatkowego stosować przepis art. 20 ust. 5 ustawy o VAT. ( Źródło: Rzeczpospolita e – wydanie z dn. 01.02.2021 r.)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet