27 paź 2022

27 paź 2022

Uznawanie kwalifikacji zawodowych – nowe stanowisko Komisji Europejskiej

Przez:

Sekcja: Aktualności

Komisja Europejska, notą z dnia 8 września 2022 r., przedstawiła nowe stanowisko w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych przez obywateli Unii Europejskiej w Wielkiej Brytanii przed zakończeniem okresu przejściowego.

Obywatele UE

Uznawanie brytyjskich kwalifikacji posiadanych przez obywateli UE, różni się w zależności od tego, czy przedstawiciel danego zawodu uzyskał kwalifikacje przed czy po zakończeniu okresu przejściowego określonego w Umowie o wystąpieniu z UE, czyli przed lub po 31 grudnia 2020 r.

Kwalifikacje uzyskane przed dniem 31 grudnia 2020 r.

W przypadku, gdy kwalifikacje zostały uzyskane przed końcem okresu przejściowego określonego w Umowie o wystąpieniu, zastosowanie mają przepisy dyrektywy 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 września 2005 r. w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych. Jeżeli kwalifikacje te zostały wydane w czasie, gdy Zjednoczone Królestwo było państwem członkowskim UE (do dnia 31 stycznia 2020 r.) lub w okresie przejściowym określonym w Umowie o wystąpieniu kwalifikacje są uznawane za dokumenty potwierdzające posiadanie kwalifikacji w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. c tej dyrektywy. Mogą one być wykorzystywane, jako dokumenty potwierdzające posiadanie kwalifikacji we wszystkich systemach uznawania kwalifikacji określonych w dyrektywie 2005/36/WE, a wnioskodawcy mogą w każdej chwili złożyć wniosek o uznanie tych kwalifikacji zawodowych.

Kwalifikacje uzyskane po 1 stycznia 2021 r.

Kwalifikacje zawodowe uzyskane po zakończeniu okresu przejściowego określonego w Umowieo wystąpieniu z UE, są kwalifikacjami z państw trzecich na mocy dyrektywy 2005/36/WE. Zastosowanie ma art. 2 ust. 2 i art. 3 ust. 3. W związku z tym wnioskodawca musi uzyskać wstępne uznanie w państwie członkowskim zgodnie z krajowymi przepisami i procedurami. W przypadku zawodów, które korzystają z automatycznego uznawania na podstawie koordynacji minimalnych wymogów w zakresie kształcenia, wstępne uznanie powinno być zgodne z minimalnymi wymogami w zakresie kształcenia określonymi w dyrektywie.

Jeżeli przedstawiciel danego zawodu chce, aby jego kwalifikacje zostały uznane w innym państwie członkowskim na mocy prawa UE, po wstępnym uznaniu w jednym państwie członkowskim musi uzyskać trzyletnie doświadczenie zawodowe w tym państwie członkowskim. W przeciwnym razie uznanie kwalifikacji przebiega z krajowymi przepisami i procedurami.

Jeżeli kwalifikacje nie zostały uprzednio uznane w innym państwie członkowskim zastosowanie mają przepisy krajowe określone w regulacjach dotyczących poszczególnych zawodów regulowanych. Dyplomy ukończenia studiów wyższych mogą zostać uznane w drodze nostryfikacji.

W sprawie uznania innych dokumentów poświadczających kwalifikacje zawodowe oraz szczegółowych warunków nabycia uprawnień zawodowych w Polsce należy kontaktować się z organem właściwym dla danego zawodu – kontakt można znaleźć w bazie zawodów regulowanych  stronie Komisji Europejskiej w zakładce „competent authority” oraz na stronie www.biznes.gov.pl.

Umowa o handlu i współpracy zawarta pomiędzy Unią Europejską a Wielką Brytanią nie stanowi bezpośredniej podstawy do wzajemnego uznawania kwalifikacji zawodowych. Określa ona mechanizm, który umożliwi w przyszłości zawieranie porozumień o wzajemnym uznawaniu kwalifikacji zawodowych w wybranych zawodach regulowanych. Porozumienia te nie będą podstawą automatycznego uznawania kwalifikacji zawodowych, będą natomiast określały warunki i system uznania kwalifikacji. Postanowienia umowy o handlu i współpracy nie stanowią przeszkody, aby zostały zawarte dodatkowe umowy pomiędzy UE a UK określające inne niż przewidziane w umowie o handlu i współpracy warunki uznawania kwalifikacji zawodowych.

Obywatele UE prowadzący działalność w Zjednoczonym Królestwie nie mogą powoływać się na przepisy dyrektywy 2005/36/WE w celu tymczasowego i okazjonalnego świadczenia regulowanej działalności zawodowej w UE. Prawo to jest zastrzeżone dla obywateli UE prowadzących działalność w państwie członkowskim (art. 5 ust. 1 dyrektywy 2005/36/WE).

Obywatele UE posiadający kwalifikacje uzyskane w Zjednoczonym Królestwie, którym uznano te kwalifikacje w państwie członkowskim, są objęci dyrektywą 2005/36/WE, jeżeli chcą świadczyć usługi tymczasowo i okazjonalnie w innym państwie członkowskim, zgodnie z tytułem II dyrektywy 2005/36/WE.

Więcej pod linkiem:

https://www.brexit.gov.pl/obywatel/konsekwencje-w-wybranych-aspektach/kwalifikacje-zawodowe/

Źródło: brexit.gov.pl z dnia 25.10.2022 r.

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet