31 paź 2016

31 paź 2016

Usuwanie barier w działalności gospodarczej

Przez:

Sekcja: Aktualności

Ministerstwo Rozwoju złożyło do Sejmu projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców.  Ustawodawca przewiduje wprowadzenie  od 1 stycznia 2017 roku szeregu nowych regulacji prawnych dotyczących przedsiębiorców w 18 ustawach.  W zakresie Ustawy o  swobodzie działalności gospodarczej proponuje się wprowadzenie szeregu zmian w przepisach dotyczących kontroli wykonywania działalności gospodarczej – kontrole będą przeprowadzane na podstawie identyfikacji prawdopodobieństwa naruszenia prawa („analizy ryzyka”),wprowadzona ma być możliwość złożenia skargi do sądu na postanowienie organu kontroli. Przewiduje się wprowadzenie zakazu ponownej kontroli oraz przepisów:

– umożliwiających przeprowadzanie wspólnych kontroli,

– regulujących tryb pobierania próbek i dokonywania oględzin  w ramach kontroli;

– umożliwiających przeprowadzanie wspólnych kontroli;

– umożliwiających kontrole dokumentów w miejscu ich przechowywania;

Organy kontroli będą zobowiązane do zamieszczania na swoich stronach internetowych informacji o procedurach kontroli. Ponadto, proponuje się wprowadzenie przepisu, zgodnie
z którym zmiana interpretacji przepisów prawa, dokonywana przez organy władzy publicznej, powodująca zmianę sytuacji prawnej przedsiębiorcy, pomimo braku zmiany przepisu prawa
i stanu faktycznego, może obowiązywać wyłącznie na przyszłość (np. w formie zaleceń pokontrolnych) i nie może stanowić przesłanki odpowiedzialności przedsiębiorcy za zdarzenia przeszłe.

W zakresie prawa finansowego projekt przewiduje:

– podniesienie limitu przychodów netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych, do którego podatnicy PIT mogą prowadzić podatkowe księgi przychodów
i rozchodów z 1.200.000 euro do 2.000.000 euro

– podniesienie limitu przychodów uprawniającego do korzystania z opodatkowania działalności gospodarczej w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych ze 150.000 euro do 250.000 euro

W zakresie prawa gospodarczego i handlowego projekt przewiduje zmiany odnoszące się do kadencji członków zarządu oraz zwiększenie ochrony wspólników/akcjonariuszy mniejszościowych. Projektowane zmiany zakładają m.in.:

– ustawowe uregulowanie terminu wypłaty dywidendy w spółce publicznej,

– wydłużenie terminu na dokonanie ogłoszenia przed terminem walnego zgromadzenia spółki publicznej z 26 do 30 dni,

– przyznanie uprawnienia do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad zgromadzenia wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wspólnikom reprezentującym co najmniej 1/20 kapitału zakładowego,

– usprawnienie Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej- uproszczenie danych wpisowych, zwiększenie ich wiarygodności oraz usunięcie rozbieżności w przepisach utrudniających korzystanie z CEIDG,

– uregulowanie zagadnienia prokury mieszanej.

Projekt przewiduje także zmiany dotyczące prawa budowlanego, Ustawy o dozorze technicznym i prawa ochrony środowiska. (Źr.bip.kprm.gov.pl-K.O.)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet