9 lut 2023

9 lut 2023

Ustawy przyjęte przez Sejm na posiedzeniu 8 lutego 2023

Przez:

Sekcja: Aktualności

W wieczornym bloku głosowań w środę 8 lutego Sejm odrzucił wszystkie poprawki zaproponowane przez Senat do noweli o Sądzie Najwyższym, przyjął nowelizację przepisów o egzekucji administracyjnej oraz m.in. ustawę wiatrakową. Przegłosowano też Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027.

Ponadto zmieniono:

– przepisy o egzekucji administracyjnej –  Ustawa o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw

Obecnie jest tak, że w niektórych szczególnych przypadkach podatek lub zaległość podatkowa może być rozłożony na raty. W tej sytuacji organ podatkowy wydaje decyzję, w której określa termin i wysokość rat. W przypadku braku płatności rat decyzja wygasa, ale nie zawsze w całości. Jeśli nowela wejdzie w życie, to zgodnie z nowym art. 67da par. 2 ordynacji podatkowej, wygaśnięcie decyzji o rozłożeniu na raty będzie następowało w przypadku niedotrzymania terminu płatności trzech, niekoniecznie kolejnych, rat.

Ustawa przewiduje również wprowadzenie zmian w egzekucji VAT od podmiotów zagranicznych w ramach unijnych procedur szczególnych, wskazanych w rozporządzeniu wykonawczym Rady (UE) nr 282/2011 z 15 marca 2011 r. ustanawiającym środki wykonawcze do dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej.

– nowelizacja Kodeksu pracy

Regulacja dotyczy m.in. urlopów i czasu pracy, w tym urlopu rodzicielskiego. Pracownice i pracownicy będą mieli do niego indywidualne prawo. Uniezależnione zostanie prawo ojca wychowującego dziecko do urlopu rodzicielskiego – od pozostawania matki dziecka w zatrudnieniu (ubezpieczeniu) w dniu porodu. Wprowadzona zostanie też, w ramach wymiaru urlopu rodzicielskiego, nieprzenoszalna część tego urlopu, w wymiarze do 9 tygodni, dla każdego z rodziców. Wprowadzony zostanie 70 proc. zasiłek macierzyński za cały okres urlopu rodzicielskiego dla obojga rodziców. Obecnie zasiłek macierzyński wypłacany jest w wysokości 100 proc. podstawy zasiłku za pierwsze 6 tygodni urlopu rodzicielskiego i 60 proc. podstawy wymiaru zasiłku za pozostałą cześć tego urlopu – oznacza to, że obecnie zasiłek macierzyński za okres urlopu rodzicielskiego wynosi średnio 67,5 proc. podstawy wymiaru zasiłku.

Według noweli pracownik będzie mógł skorzystać z bezpłatnego urlopu opiekuńczego w wymiarze 5 dni w roku kalendarzowym. Urlop będzie możliwy do wykorzystania, aby zapewnić osobistą opiekę lub wsparcie osobie będącej krewnym (syn, córka, matka, ojciec lub małżonek) lub pozostającej we wspólnym gospodarstwie domowym, która wymaga opieki lub wsparcia z poważnych względów medycznych. Za czas tego urlopu nie będzie przysługiwało wynagrodzenie.

Wprowadzona zostanie także możliwość skorzystania ze zwolnienia od pracy „z powodu działania siły wyższej”. Zwolnienie będzie możliwe do wykorzystania w pilnych sprawach rodzinnych w wymiarze 2 dni albo 16 godzin w roku kalendarzowym. Za czas tego zwolnienia pracownik zachowa prawo do połowy wynagrodzenia.

W przepisach znajdą się dwie dodatkowe przerwy, które będą wliczane do czasu pracy. Pracownik będzie miał prawo do drugiej przerwy trwającej co najmniej 15 minut, jeżeli dobowy wymiar pracy pracownika jest dłuższy, niż 9 godzin pracy, oraz trzeciej przerwy trwającej co najmniej 15 minut, jeżeli dobowy wymiar czasu pracy pracownika jest dłuższy, niż 16 godzin. ( Źródło: Prawo.pl dla LEX z dn.09.02.2023 r./HW)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet