18 lut 2016

18 lut 2016

Ustawa o sprzedaży detalicznej

Przez:

Sekcja: Aktualności

Na stronach Rządowego Centrum Legislacji zamieszczono projekt Ustawy o sprzedaży detalicznej.
Art. 11 ust. 1 tej ustawy przewiduje, że w przypadku towaru dostarczanego za pośrednictwem przewoźnika od sprzedawcy detalicznego z siedzibą poza terytorium RP, do nabywcy będącego konsumentem , przewoźnik jest zobowiązany do uzyskania od wysyłającego oświadczenia o uiszczeniu podatku lub o podleganiu zwolnieniu z podatku albo oświadczenia , że przesłanie przesyłki nie jest związane z dokonaniem sprzedaży detalicznej przesłanych przedmiotów.
Zgodnie zaś z art.11 ust.2 przewoźnik, który nie spełni obowiązku , o którym mowa w ust. 1 jest obowiązany jako płatnik podatku, pobrać podatek od wysyłającego, naliczony od zadeklarowanej wartości przesyłki, a w przypadku niezadeklarowania wartości przesyłki – w ryczałtowej wysokości 40 zł od takiej przesyłki.
Obecnie zakończyły się uzgodnienia międzyresortowe. Uwagi do tego artykułu wniósł miedzy innymi Minister Infrastruktury i Budownictwa, który podkreślił , iż „Art.11 ust.1 przedmiotowego projektu nie posługuje się definicją przewoźnika. Jednakże biorąc pod uwagę okoliczność, że opodatkowana ma być również sprzedaż towarów doręczanych za pośrednictwem podmiotów zajmujących się profesjonalnie przemieszczaniem przesyłek , wydaje się że zakreślonym w danym przepisie obowiązek będzie ciążył przede wszystkim na operatorach pocztowych.” Wskazał też m.in. na następujące okoliczności:
– sprzedawca detaliczny nie ma obowiązku przedstawienia przewoźnikowi dokumentów mających znaczenie podatkowe. W związku z tym istnieje brak symetrii skutków zdarzenia gospodarczego, które posiada również wymiar podatkowy, za który nie może odpowiadać przewoźnik, ponosząc konsekwencje prawno podatkowe na gruncie prawa polskiego.
-przewoźnik nie ma wiedzy na temat tego , czy adresat przesyłki jest w danym przypadku konsumentem, czy też nie.
-w praktyce często przewoźnikiem przyjmującym przesyłkę do doręczenia będzie podmiot inny niż przewoźnik doręczający te przesyłkę na terytorium kraju .
-ustawa nie precyzuje w jaki sposób przewoźnik zobowiązany jest jako płatnik pobrać podatek od wysyłającego. Przewoźnik nie ma narzędzi do wyegzekwowania tego podatku od wysyłającego.
Ministerstwo Finansów pracuje obecnie nad kolejną wersją projektu ustawy, w którym należy mieć nadzieję zostaną uwzględnione powyższe uwagi. (K.O.)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet