3 gru 2020

3 gru 2020

Ułatwienia dla właścicieli pojazdów

Przez:

Sekcja: Aktualności

Przepisy ustawy z 14 sierpnia 2020 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 3 września 2020 r. poz. 1517 )  wchodzą w życie tj. 4 grudnia 2020 r., z wyjątkiem określonych przepisów wchodzących w życie w innych terminach).

Wprowadzone nowelizacją zmiany przewidują m.in.:

  • zniesienie obowiązku wydawania nalepki kontrolnej i jej wtórnika, a także przekazywania informacji o tym do centralnej ewidencji pojazdów i udostępniania z niej takich informacji,
  • zwolnienie posiadaczy polskiego prawa jazdy z obowiązku posiadania przy sobie tego dokumentu i okazywania go na żądanie uprawnionego organu kontroli ruchu drogowego – wprowadzenie tego udogodnienia zostało powiązane z ogłoszeniem stosownego komunikatu na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej ministra właściwego do spraw informatyzacji oraz w Dzienniku Ustaw (nowelizacja przewiduje, że nastąpi to z co najmniej trzymiesięcznym wyprzedzeniem w stosunku do zniesienia obowiązku),
  • wprowadzenie możliwości rejestracji nowego pojazdu przez przedsiębiorcę zajmującego się ich sprzedażą w imieniu kupującego – ma to usprawnić rejestrację pojazdu (nabywca uzyska możliwość zlecenia złożenia wniosku o rejestrację pojazdu przez upoważnionego przedstawiciela salonu sprzedaży drogą elektroniczną),
  • zniesienie obowiązku wydawania karty pojazdu w czasie pierwszej jego rejestracji,
  • wprowadzenie możliwości zwrotu zatrzymanego elektronicznie dowodu rejestracyjnego (pozwolenia czasowego) przez stację kontroli pojazdów – ma to uprościć obowiązujące procedury,
  • umożliwienie czasowej rejestracji pojazdu również przez starostę właściwego dla miejsca zakupu lub odbioru pojazdu. (Źródło: DGP e – wydanie z dn. 03.12.2020 r. /HW)
Wykonanie: Nautil.pl & CreNet