28 cze 2021

28 cze 2021

Ukraina: Obowiązkowa rejestracja nierezydentów

Przez:

Sekcja: Aktualności

Jak informuje Komisja Europejska, od 1 lipca 2021 r. wchodzą w życie przepisy paragrafu 6, rozdział XXI Kodeksu Celnego Ukrainy o obowiązkowej rejestracji w Państwowej Służbie Celnej Ukrainy nierezydentów, którzy deklarują towary na Ukrainie.

Brak rejestracji jest podstawą do odmowy odprawy celnej i przejazdu towarów oraz pojazdów użytkowych przez granicę Ukrainy (część 8. art. 455 Kodeksu Celnego Ukrainy).

Zgodnie z pierwszą częścią art. 455 Kodeksu Celnego Ukrainy, obowiązkowi rejestracji podlegają osoby niebędące rezydentami, które są:

– zgłaszającymi towary, pojazdy handlowe, w przypadkach przewidzianych w ust. 4 drugiej części artykułu 265 Kodeksu Celnego Ukrainy (przewoźnicy zagraniczni przewożący towary, pojazdy handlowe, tranzyt przez terytorium Ukrainy);
– przewoźnikami towarów przez granicę celną Ukrainy i/lub między urzędami celnymi na terytorium Ukrainy lub jest osobami odpowiedzialnymi za taki przewóz (przewoźnicy zagraniczni przewożący towary pod kontrolą celną).

Rejestracji można dokonać:

– przy wjeździe lub wyjeździe z Ukrainy poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego bezpośrednio w punkcie kontrolnym i dostarczenie kopii dowodu rejestracyjnego nierezydenta wydanego przez właściwy organ państwa rejestracji;
– przesyłając wypełniony formularz wniosku pocztą do dowolnego urzędu celnego i dostarczając kopię świadectwa rejestracji wydanego przez właściwy organ państwa rejestracji;
– składając wypełniony wniosek bezpośrednio w dowolnym urzędzie celnym wraz z kopią dowodu rejestracyjnego wydanego przez właściwy organ państwa rejestracji lub składając te dokumenty za pośrednictwem osoby upoważnionej działającej na podstawie pełnomocnictwa nierezydenta, lub za pośrednictwem agenta celnego działającego na podstawie umowy między nierezydentem a ukraińskim agentem celnym.

Formularz zgłoszeniowy można wypełnić w dowolnym języku oficjalnej komunikacji międzynarodowej. Aby przyspieszyć proces przetwarzania informacji, zaleca się wypełnienie formularza w języku ukraińskim lub angielskim. Po wprowadzeniu danych z wniosku do systemu informatycznego służby celnej, osobie niebędącej rezydentem w ciągu godziny zostanie nadany tymczasowy numer ewidencyjny. Numer ten umożliwia osobie niebędącej rezydentem załatwienie wszelkich formalności i procedur celnych bez ograniczeń.

Nierezydent zostanie poinformowany o zarejestrowaniu i nadaniu numeru meldunkowego w ciągu kolejnych pięciu dni roboczych. Formularz rejestracyjny oraz przykładowo wypełniony wzór można pobrać na stronie www.tir.zmpd.pl.(Źr.www.tir .zmpd.pl-K.O.)
 

 

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet