24 sty 2022

24 sty 2022

UE przygotowuje analizę systemu kar dla przewoźników

Przez:

Sekcja: Aktualności

Kary pozostaną niskie, do czasu przeprowadzenia przez Brukselę analizy systemu kar.

W przyszłym tygodniu Sejm będzie głosował projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym, ustawy o czasie pracy kierowców oraz niektórych innych ustaw, wdrażający do polskiego porządku prawnego przepisy Unii Europejskiej tworzące tzw. Pakiet Mobilności I. Projekt przewiduje karę 50 zł za pobranie w kabinie 45-godzinnego wypoczynku.

Więcej kontrowersji wzbudza zapis wymagający zapewniania w bazie miejsc parkingowych dla co najmniej jednej trzeciej floty. Pierwotnie Ministerstwo Infrastruktury proponowało wymóg pomieszczenia co najmniej połowy firmowego parku samochodowego.

Rzecznik prasowy Ministerstwa Infrastruktury Szymon Huptyś przypomina, że art. 3 rozporządzenia (WE) nr 1071/2009 wymaga, aby przedsiębiorca wykonujący zawód przewoźnika drogowego posiadał rzeczywistą i stałą siedzibę w jednym z państw członkowskich. Jednym z warunków jest posiadanie bazy eksploatacyjnej.

Zgodnie z brzmieniem nowelizowanych przepisów, baza eksploatacyjna jest to miejsce będące w dyspozycji przedsiębiorcy, przystosowane do prowadzenia działalności transportowej w sposób zorganizowany i ciągły. Dodatkowo w celu doprecyzowania, dodany został zapis nakładający na przewoźnika obowiązek posiadania bazy/baz eksploatacyjnych znajdujących się na terytorium Polski, o łącznej liczbie miejsc postojowych odpowiadającej co najmniej 1/3 liczby pojazdów zgłoszonych przez przewoźnika do organu wydającego zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego. – Posiadanie miejsc postojowych w wysokości co najmniej 1/3 liczby pojazdów nie jest zatem obniżeniem wymagań dotyczących bazy, ponieważ w obecnie obowiązujących przepisach wymóg ten w praktyce ogranicza się do posiadania co najmniej jednego miejsca postojowego – podkreśla rzecznik MI.

W ramach konsultacji publicznych resort infrastruktury zaproponował, pozostawienie wysokości dotychczasowych kar pieniężnych na obecnie obowiązującym poziomie. Dopiero wejście w życie aktu wykonawczego UE dotyczącego wspólnego wzoru służącego obliczeniu stopnia ryzyka, o którym mowa w art. 9 ust. 1 dyrektywy 2006/22/WE, będzie zobowiązywało wszystkie państwa członkowskie do ponownego przeprowadzenia gruntownej analizy systemu kar za naruszenia określone w załącznikach do ustawy o transporcie drogowym.

MI tłumaczy, że dopiero po zakończeniu przez UE obecnie trwających prac związanych ze zmianą przepisów dotyczących klasyfikacji poważnych naruszeń przepisów unijnych w transporcie drogowym, resort ponownie przeprowadzi analizę załączników do ustawy pod kątem zgodności kar za naruszenia, tak aby wysokość kar była adekwatna do kategorii wagi naruszenia (PN – poważne naruszenie, BPN – bardzo poważne naruszenie, NN – najpoważniejsze naruszenie). – Tym samym zmiany te powinny wpłynąć na zapewnienie poprawy skuteczności, efektywności i spójności egzekwowania przepisów prawa UE z zakresu transportu drogowego oraz zapewnienia wzmocnienia uczciwej konkurencji na rynku przewozów drogowych – podsumowuje rzecznik Ministerstwa Infrastruktury.

Źródło: Rzeczpospolita, e -wydanie z dn. 20.01.2022 r./HW

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet