10 gru 2018

10 gru 2018

Trwają konsultacje Strategii Rozwoju Transportu do 2030 roku

Przez:

Sekcja: Aktualności

Do 14 grudnia br. potrwają konsultacje projektu Strategii Rozwoju Transportu do 2030 (SRT) roku wraz z jego prognozą oddziaływania na środowisko. Dokument jest aktualizacją Strategii Rozwoju Transportu do 2020 roku (z perspektywą do 2030 roku) z 2013 roku.


Jak informuje Ministerstwo Infrastruktury – zaktualizowana SRT nadal pozostanie wyłącznie strategią transportową, istnieje jednak konieczność przeprowadzenia jej aktualizacji polegającej między innymi na dostosowaniu jej zapisów do treści Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR), ze szczególnym uwzględnieniem celów, kierunków interwencji, działań, wskaźników, podejścia zintegrowanego (terytorialnego), projektów strategicznych i ram finansowych oraz wyeliminowania działań już zrealizowanych.

Strategia Zrównoważonego Rozwoju Transportu do 2030 roku została opracowana w celu wyznaczenia najważniejszych kierunków interwencji i działań, a także ich koordynacji w zakresie osiągnięcia celu głównego. Jej wdrożenie pozwoli nie tylko usunąć aktualnie istniejące bariery, ale także stworzyć nową jakość, zarówno w infrastrukturze transportowej, zarządzaniu, jak i w systemach przewozowych.

Dokument obejmuje wszystkie sektory transportowe, tj.: transport drogowy, transport kolejowy, transport lotniczy, transport morski, transport wodny śródlądowy, transport intermodalny.

Dokument został zamieszczony na stronie Ministerstwa Infrastruktury pod linkiem https//     www.gov.pl/web/infrastruktura/strategia-rozwoju-transportu-do-2020. Uwagi i wnioski w sprawie  można składać: za pośrednictwem:
– ankiety on-line umieszczonej pod linkiem: http://konsultacje.atmoterm.pl/prognozasrt/

– na adres e-mail: konsultacjeSRT@mi.gov.pl

– w miejscu udostępnienia dokumentów tj. Główna Biblioteka Komunikacyjna, ul. Chałubińskiego 4/6 w Warszawie

– na adres pocztowy: Ministerstwo Infrastruktury ul. Chałubińskiego 4/6 Warszawa 00-928,

– ustnie do protokołu w godzinach od 9.00 – 15.00 w siedzibie Ministerstwa Infrastruktury  (Główna Biblioteka Komunikacyjna ul. Chałubińskiego 4/6 w Warszawie).
(źr. www.mi.gov.pl – DA)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet