14 maj 2024

14 maj 2024

Nowe przepisy w sprawie pomocy publicznej w zakresie transportu intermodalnego w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności

Przez:

Sekcja: Aktualności

Rozporządzenie ministra infrastruktury z 30 kwietnia 2024 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej w zakresie transportu intermodalnego w ramach Krajowego Planu Odbudowy
i Zwiększania Odporności weszło w życie 9 maja 2024 r. Rozporządzenie określa szczegółowe przeznaczenie, warunki i tryb udzielania pomocy publicznej na realizację przedsięwzięć w zakresie transportu intermodalnego w ramach inwestycji E2.1.3. „Projekty intermodalne” wskazanej w komponencie E „Zielona, inteligentna mobilność” objętej Krajowym Planem Odbudowy i Zwiększania Odporności. Zgodnie z rozporządzeniem transport intermodalny to przewóz towarów z wykorzystaniem więcej niż jednej gałęzi transportu, realizowany z wykorzystaniem tej samej intermodalnej jednostki ładunkowej, bez rozformowania tej jednostki, na całej trasie przewozu. Wyjątkowo do rozformowania intermodalnej jednostki ładunkowej może dochodzić w przypadku jednostki specjalistycznej przeznaczonej do transportu produktów rolnych lub gazu, podczas przeładunku na statek w porcie morskim lub śródlądowym. Nowe regulacje przewidują, że pomoc może być udzielona przedsiębiorcy z jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), mającemu siedzibę, oddział lub przedstawicielstwo na terytorium Polski, na realizację przedsięwzięcia w zakresie transportu intermodalnego na terytorium Polski, obejmującego m.in.: budowę lub przebudowę infrastruktury terminali intermodalnych, w tym infrastruktury dedykowanej w rozumieniu rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 w zakresie infrastruktury drogowej, bocznic kolejowych lub linii kolejowych, które służą połączeniu terminali intermodalnych z siecią drogową lub siecią kolejową, zakup lub modernizację urządzeń niezbędnych do obsługi terminali intermodalnych, zakup lub modernizację i wdrożenie systemów informatycznych niezbędnych do obsługi terminali intermodalnych, zakup nowego lub użytkowanego i zmodernizowanego zeroemisyjnego taboru kolejowego służącego wyłącznie do wykonywania transportu intermodalnego – jeżeli przedsiębiorca nie jest podmiotem udostępniającym tabor kolejowy, zakup nowego zeroemisyjnego taboru kolejowego służącego wyłącznie do wykonywania transportu intermodalnego – jeżeli przedsiębiorca jest podmiotem udostępniającym tabor kolejowy. Pomocy nie udziela się przedsiębiorcy: na którym ciąży obowiązek zwrotu pomocy publicznej, wynikający z decyzji Komisji Europejskiej uznającej pomoc publiczną za niezgodną z rynkiem wewnętrznym Unii Europejskiej, znajdującemu się w trudnej sytuacji w rozumieniu komunikatu Komisji – Wytyczne dotyczące pomocy państwa na ratowanie i restrukturyzację przedsiębiorstw niefinansowych znajdujących się w trudnej sytuacji. Omawiane rozporządzenie przewiduje m.in., że przedsiębiorca świadczący usługi terminalowe otrzymuje pomoc, jeżeli zobowiąże się do zapewnienia dostępu na przejrzystych, równych i niedyskryminujących warunkach do usług terminalowych, których dotyczy przedsięwzięcie, wszystkim podmiotom zainteresowanym korzystaniem z tych usług za opłatą ustaloną w taki sposób, aby efektywność finansowa przedsięwzięcia wyrażona wskaźnikiem finansowej wewnętrznej stopy zwrotu z kapitału krajowego nie przekroczyła typowej oczekiwanej stopy zwrotu z przedsięwzięć w zakresie transportu intermodalnego. Przedsiębiorca, który zamierza wybudować terminal intermodalny, którego operatorem będzie inny przedsiębiorca, otrzymuje pomoc, jeżeli zobowiąże się, że operator będzie ponosił opłatę za korzystanie z tego terminalu ustaloną w wysokości rynkowej i na przejrzystych, równych i niedyskryminujących warunkach.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawa e -wydanie z dn. 14.05.2024 r./HW

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet