6 lis 2018

6 lis 2018

Stosowanie PKWiU 2008 dla celów podatkowych

Przez:

Sekcja: Aktualności

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU)zamieszczony w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów przewiduje wydłużenie, do końca 2019 r., stosowanie PKWiU 2008 – dla celów opodatkowania podatkiem od towarów i usług, podatkiem dochodowym od osób prawnych, podatkiem dochodowym od osób fizycznych oraz zryczałtowanym podatkiem dochodowym w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych oraz karty podatkowej.

W Ministerstwie Finansów trwają jednocześnie prace dotyczące  projektu ustawy nowelizującej ustawę o  VAT,  przewidującej  zmianę sposobu identyfikacji towarów i usług, m.in. na potrzeby określenia zakresu stosowania obniżonych stawek podatku od towarów i usług – projekt został wpisany do wykazu prac legislacyjnych i programowych RM pod numerem UD 423. Planowane w tym zakresie zmiany zakładają odejście od stosowanej do ww. celów Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU 2008), na rzecz:

– Nomenklatury Scalonej (CN) w zakresie towarów,

– aktualnej Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU 2015) w zakresie usług.

Ministerstwo przewiduje , że przepisy określające nowy sposób identyfikowania towarów i usług na potrzeby podatku VAT oraz podatku dochodowego, wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.(Źr.www.bip.kprm.gov.pl-K.O.)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet