2 sie 2017

2 sie 2017

Stanowisko Senatu RP w sprawie pakietu mobilności

Przez:

Sekcja: Aktualności

27 lipca 2017 r. Senat  negatywnie zaopiniował propozycje Komisji Europejskiej dotyczące nowelizacji prawa unijnego w zakresie transportu, czyli tzw. pakietu mobilności. Według Senatu  jest on niezgodny z unijną zasadą pomocniczości. Senatorowie uznali, że projekt zmiany dyrektywy dotyczącej delegowania pracowników w sektorze transportu drogowego jest niezgodny z zasadą pomocniczości, o której mowa w art. 5 ust. 3 Traktatu o Unii Europejskiej. Według nich proponowane zmiany mogą przyczynić się do załamania kluczowego sektora polskiej gospodarki, związanej z transportem drogowym. Jak piszą w opinii: „opracowane raporty wskazują na potencjalnie istotne negatywne konsekwencje proponowanych regulacji, związane z upadkiem firm transportowych oraz zwolnieniami pracowników sektora transportu. Skutki te niewątpliwie stoją w sprzeczności z celami funkcjonowania wspólnego rynku, opartego na fundamentalnej swobodzie przepływu usług oraz poszanowaniu prawa konkurencji”. Członkowie izby wyższej parlamentu podkreślili, że polityka transportowa UE powinna realizować cele traktatowe, szczególnie te, odnoszące się do funkcjonowania rynku wewnętrznego „w ramach społecznej gospodarki rynkowej o wysokiej konkurencyjności zmierzającej do pełnego zatrudnienia i postępu społecznego”.  (źr. www.mib.gov.pl – DA)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet