1 lut 2023

1 lut 2023

Sprawozdanie finansowe za 2022 r. – rekomendacje Komitetu Standardów Rachunkowości

Przez:

Sekcja: Aktualności

Komitet Standardów Rachunkowości wydał nowe rekomendacje.

Rekomendacje pomogą jednostkom przy sporządzaniu sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności w szczególnych warunkach, związanych z niepewnością otoczenia gospodarczego.

W opracowaniu  Komitet odniósł się do aktualności dotychczasowych rekomendacji. W rekomendacjach omówiono zagadnienia o istotnym wpływie na sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z działalności za 2022 r., m.in. założenie kontynuacji działalności w warunkach niepewności; inwentaryzacja; uproszczona wycena wyrobów i usług; inflacja – wpływ na wycenę aktywów i zobowiązań; rezerwy w warunkach niepewności; sytuacja na rynku energii i jej wpływ na sprawozdania finansowe przedsiębiorstw energetycznych; przychody i koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie; ujawnienia w warunkach niepewności.

Jednostki, które nie sporządzają sprawozdania z działalności, mogą skorzystać z tych rekomendacji przy przygotowywaniu treści, dodatkowych informacji i objaśnień do sprawozdania finansowego.

Komitet kieruje dokument do kierowników jednostek, w rozumieniu ustawy o rachunkowości, jako osób odpowiedzialnych za sporządzanie sprawozdań finansowych (w tym skonsolidowanych) oraz sprawozdań z działalności, osób, którym powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych (księgowych i biur rachunkowych), biegłych rewidentów, członków rad nadzorczych, innych interesariuszy, polegających na informacjach zawartych w sprawozdaniach finansowych i sprawozdaniach z działalności.

Poniżej zamieszczamy link do  rekomendacji Komitetu Standardów Rachunkowości pt. Sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z działalności za 2022 r. w warunkach niepewności otoczenia gospodarczego.(Źr.www.gov.pl-K.O.)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet