3 mar 2016

3 mar 2016

Spotkanie w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa

Przez:

Sekcja: Aktualności

1 marca 2016 roku Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa odbyło się spotkanie przedstawicieli Izby z wiceministrem Piotrem Stommą oraz m.in wiceministrem Jerzym Szmitem i kierującym Departamentem Strategii Transportu i Współpracy Międzynarodowej Pawłem Skowrońskim.
PISiL reprezentowali przewodniczący Marek Tarczyński, wiceprzewodniczący Jarosław Domin i sekretarz Izby Danuta Adamczyk.

Celem spotkania było omówienie tworzonej strategii transportowej z naciskiem na wspólracę na formum UE oraz zasygnalizowanie
problematyki nurtującej branżę TSL. Zasygnalizowane przez nas problemy to:

Brak spójności przepisów Unii Europejskiej z przepisami krajowymi.
Zbyt rozbudowane i stale zmieniające się prawo -bez możliwości jednoznacznej interpretacji przepisów – prowadzi wielokrotnie do problemów w funkcjonowaniu przedsiębiorstw transportowych.

MiLoG i pensja minimalna we Francji
Do chwili obecnej nie ma pełnej jasności w sprawie płacy minimalnej wprowadzonej na terenie Niemiec i Francji dla kierowców wykonujących międzynarodowy transport drogowy. Wprowadzona na początku roku 2015 ustawa MiLoG nie precyzuje dokładnie jakie składniki świadczeń wypłacanych przez polskich przedsiębiorców za pracę będą brane pod uwagę przy ewentualnej kontroli przez niemieckie Urzędy Celne.

Modyfikacja przez GITD zasad sankcjonowania naruszeń w zakresie przekroczeń dopuszczalnej masy i nacisków na oś pojazdu w powiązaniu z naruszeniem 2015/4040 dotyczącym niewłaściwego wdrożenia w Polsce dyrektywy Rady 96/53/WE ustanawiającej dla niektórych pojazdów drogowych poruszających się na terytorium Wspólnoty maksymalne dopuszczalne wymiary w ruchu krajowym i międzynarodowym oraz maksymalne dopuszczalne obciążenia w ruchu międzynarodowym.
Do najważniejszych wątpliwości zaliczyć należy brak ekwiwalentnych praw i obowiązków przewoźników realizujących krajowy i międzynarodowy transport drogowy .
Brak kierowców i systemu szkolnictwa zawodowego.
Istotnym problemem jest brak odpowiedniej ilości kierowców i dobrze wykwalifikowanej kadry, spełniającej oczekiwania jakie stawia przed pracownikami coraz bardziej nowoczesny sprzęt który otrzymują do eksploatacji. Jedną z podstawowych przyczyn jest brak odpowiedniego systemu szkolnictwa .
Działania na rzecz wspierania transportu intermodalnego
Dobrym rozwiązaniem dla tego problemu byłoby powołanie w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa komórki organizacyjnej (departamentu) zajmującej się kompleksowo rozwojem przewozów intermodalnych (kolejową infrastrukturą liniową i punktową, tr. samochodowym). Dotychczasowe podejście stricte kolejowe jest nie dość kompleksowe. Zasadnym byłoby wydzielenie kategorii przewozów intermodalnych z tradycyjnych towarowych.

Wszczynanie przez Służbę Celną postępowań w sprawach usunięcia spod dozoru celnego towarów wywożonych z Unii Europejskiej na Ukrainę

W ostatnim okresie odnotowujemy lawinową ilość wszczynania postępowań administracyjnych ze strony SC, które kończą się wydanie decyzji wymiarowej. Decyzje te oparte są na wątpliwej jakości informacji jakie przekazywane są przez Ukraińskie Urzędy Celne. Najczęściej informacje te dotyczą innego rodzaju towaru niż ten, który został zadeklarowany przy wyjeździe z Polski lub obszaru celnego UE.

Problem dostępu polskich przewoźników do rynku rosyjskiego.
Sprawa dostępu drogowego i kolejowego do Portu Gdynia (tzw. droga czerwona i linia 201).

Wszystkie powyżej wymienione problemy funkcjonują od dłuższego czasu i rozwiązanie ich jest bardzo istotne dla sektora transportu drogowego i tym samym dla polskiej gospodarki. Dlatego też mamy nadzieję, że wyrażona w czasie spotkania wola poprawy atrakcyjności polskiej branży TSL na rynku europejskim będzie realizowana. (ES)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet