8 cze 2020

8 cze 2020

Sejm uchwalił tarczę antykryzysową 4

Przez:

Sekcja: Aktualności

Sejm uchwalił w ub. Czwartek (04.06.2020 r.) tzw. Tarczę antykryzysową 4.0, która wprowadza m.in. dopłaty do oprocentowania kredytów dla firm, które znalazły się w trudnej sytuacji. Przewiduje ona też szybkie postępowanie restrukturyzacyjne, oddanie w ręce prezesa UOKiK kontroli na rynkiem przejęć, ułatwienia dla pracodawców i niekoniecznie korzystne przepisy dla pracowników.

Kontrowersyjne przepisy antyprzejęciowe

Nowelizacja przewiduje bardzo ważne zmiany w ustawie o kontroli inwestycji, które mają chronić polskie firmy przed wrogim przejęciem. Za tę część tarczy odpowiada Ministerstwo Aktywów Państwowych. O tym, czy dane przejęcie jest wrogie, będzie decydować prezes UOKiK. Z mocy prawa chronione mają być spółki posiadające infrastrukturę krytyczną, wytwarzające oprogramowanie,  świadczące usługi gromadzenia lub przetwarzania danych w chmurze obliczeniowej, zajmujące się obrotem paliwami gazowymi i gazem z zagranicą, wytwarzaniem, przesyłaniem lub dystrybucją  ciepła, przeładunkiem  w  portach śródlądowych oraz przetwórstwem mięsa, mleka, zbóż oraz owoców i warzyw. Rada Przedsiębiorczości, skupiająca dziewięć organizacji apelowała, że przepisy te są sprzeczne z konstytucją, przepisami unijnymi, a przede wszystkim mogą pozbawić je kapitału na rozwój. Mimo to nie wprowadzono do nich zmian.

Ochroną z mocy prawa ma być objęty przedsiębiorca, którego przychód ze sprzedaży i usług przekroczył w Polsce w którymkolwiek z dwóch lat obrotowych, poprzedzających zgłoszenie, równowartość 10 000 000 euro. 

Ważne zmiany dla pracodawców i pracowników

Tarcza 4 doprecyzowuje też przepisy o pracy zdalnej, zaległym urlopie i pozwalające zawiesić odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Wykonywanie pracy zdalnej może zostać polecone, jeżeli pracownik ma umiejętności i możliwości techniczne oraz lokalowe do wykonywania jej. Środki pracy i materiały do pracy potrzebne do wykonywania pracy zdalnej oraz obsługę logistyczną pracy zdalnej zapewnia pracodawca.

Co istotne tarcza 4 przewiduje możliwość otrzymania dofinansowania do wynagrodzeń z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych przez te podmioty, które pomimo spadku obrotów gospodarczych w następstwie COVID-19, nie zdecydowały się na objęcie pracowników przestojem ekonomicznym lub przestojem wynikającym z art. 81 Kodeksu pracy albo obniżeniem wymiaru czasu pracy.

Uproszczona restrukturyzacja – cztery miesiące na porozumienie z wierzycielami

Przedsiębiorstwo, które wpadło w tarapaty finansowe i chce odbudować równowagę finansową będzie mogło samodzielnie uruchomić bez konieczności występowania do sądu. Wystarczy, że zawrze umowę z jednym z 1441 doradców restrukturyzacyjnych i obwieści w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, że otwiera postępowanie o zatwierdzenie układu . Dłużnik będzie także chroniony przed wypowiedzeniem niektórych kluczowych umów, np. najmu, dzierżawy czy leasingu. By zadziałała musi zawrzeć układ z wierzycielami w ciągu czterech miesięcy. Procedura nie będzie też droga, bo ustawa przewiduje przewiduje też limit wynagrodzenia dla doradców pełniących rolę nadzorcy układu mikro i małych przedsiębiorców.

Dopłaty do oprocentowania, czyli dostęp do tanich kredytów

Tarcza 4 wprowadzi też dopłaty do oprocentowania jako część odsetek należnych bankowi – 2 punkty procentowe dla małych i średnich przedsiębiorców i jeden punkt procentowy dla pozostałych. Oprocentowanie naliczane będzie według stawki określonej w umowie kredytu z dopłatą, z zastrzeżeniem, że nie może być wyższe niż średnie oprocentowanie pozostałych kredytów obrotowych  udzielanych przez bank. Dopłaty będą wypłacane bankom, które zawarły z Bankiem Gospodarstwa Krajowego umowę o współpracy z nowo utworzonego Funduszu Dopłat do Oprocentowania.

Dopłaty do oprocentowania będą stanowiły pomoc publiczną. Z tym, że zgodnie z nowymi wytycznymi Komisji Europejskiej, limit pomocy został podwyższony i wynosi co do zasady 800 tys. euro, a w sektorze produkcji rolnej 100 tys. euro. Co ważne w trakcie prac w Sejmie doprecyzowano też przepisy o dopłatach do oprocentowania tak, by nie stanowiły one przychodu.

Ustawa została przekazana Senatowi. ( Źródło: Prawo.pl dla LEX z dn. 04.06.2020 r./ HW)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet