14 kwi 2016

14 kwi 2016

Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o transporcie drogowym

Przez:

Sekcja: Aktualności

Zgodnie z przyjętym przez rząd 12 kwietnia 2016 r. projektem nowelizacji ustawy o transporcie drogowym utworzony zostanie Krajowy Rejestr Elektroniczny Przedsiębiorców Transportu Drogowego. Rejestr ten zostanie połączony z rejestrami innych państw członkowskich Unii Europejskiej, co umożliwi wymianę danych między nimi.

Rejestr powstanie w oparciu o dane rejestrów funkcjonujących w Głównym Inspektoracie Transportu Drogowego oraz ewidencji przewoźników drogowych prowadzonych w starostwach oraz miastach na prawach powiatu. Będzie on prowadzony w systemie teleinformatycznym przez Głównego Inspektora Transportu Drogowego.

Krajowy Rejestr Elektroniczny Przedsiębiorców Transportu Drogowego będzie się składał z trzech ewidencji:

  • przedsiębiorców, którzy mają zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego;
  • poważnych naruszeń przepisów określających obowiązki lub warunki przewozu drogowego;
  • osób, które zostały uznane za niezdolne do kierowania operacjami transportowymi przedsiębiorcy – do czasu przywrócenia dobrej reputacji.

Dane gromadzone w ewidencji przedsiębiorców, którzy posiadają zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, będą jawne i publicznie dostępne, z wyjątkiem danych dotyczących daty i miejsca urodzenia oraz adresu zamieszkania zarządzającego transportem oraz osoby fizycznej uprawnionej do wykonywania zadań zarządzającego transportem mikroprzedsiębiorcy. Natomiast dane gromadzone w ewidencji poważnych naruszeń oraz ewidencji osób, które zostały uznane za niezdolne do kierowania operacjami transportowymi przedsiębiorcy będą udostępniane na wniosek – w niezbędnym zakresie – upoważnionym organom: starostom, wojewódzkim inspektorom transportu drogowego, wojewódzkim komendantom Policji, komendantowi głównemu Straży Granicznej, komendantom oddziałów Straży Granicznej, dyrektorom izb celnych, Głównemu Inspektorowi Pracy, zarządcom dróg i sądom oraz szefowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.(Źr Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa-K.O.)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet