3 lis 2017

3 lis 2017

Ryczałty za nocleg kierowców w kabinie – decyzja Sądu Najwyższego

Przez:

Sekcja: Aktualności

Skład siedmiu sędziów Sądu Najwyższego uznał, iż prywatna firma transportowa może w sposób mniej korzystny ustalić w regulaminie wynagradzania wysokość ryczałtu za nocleg w kabinie kierowcy, niż wynikałoby to z rozporządzenia w sprawie należności z tytułu podróży służbowej.

Sąd zajmował się zagadnieniem prawnym, które powstało na kanwie sprawy kierowcy  zatrudnionego w transporcie międzynarodowym w prywatnej firmie, który domagał się od swojego pracodawcy wypłaty wyższej kwoty ryczałtów za noclegi w kabinie pojazdu, a mianowicie w wysokości co najmniej 25%  limitu określonego w załączniku do rozporządzenia w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju (Dz. U. z 2002 r. Nr 236, poz. 1991 ze zm.), podczas gdy w regulaminie wynagradzania obowiązującym w firmie, w której był zatrudniony pracodawca uregulował tę kwestię inaczej.

26 października 2017 r. Sąd Najwyższy w składzie siedmioosobowym rozpoznawał w Izbie Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych zagadnienie prawne przedstawione postanowieniem Sądu Najwyższego z 20 czerwca 2017 r.:
„Czy w przypadku, gdy warunki wypłacania należności z tytułu podróży służbowej pracownikowi – kierowcy zatrudnionemu w transporcie międzynarodowym (u innego pracodawcy niż państwowa lub samorządowa jednostka sfery budżetowej) zostały określone w układzie zbiorowym pracy lub w regulaminie wynagradzania albo w umowie o pracę (art. 775 § 3 k.p.), pracownikowi – kierowcy, który dobowy odpoczynek wykorzystuje w pojeździe znajdującym się na postoju i wyposażonym w miejsce do spania (art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców, tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 1155 ze zm.), przysługują należności z tytułu ryczałtu za nocleg w podróży służbowej co najmniej w wysokości 25% limitu określonego w załączniku do rozporządzenia z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju (Dz. U. z 2002 r. Nr 236, poz. 1991 ze zm.), czy też ryczałt za nocleg w podróży służbowej takiego pracownika może być określony w układzie zbiorowym pracy, regulaminie wynagradzania lub umowie o pracę poniżej 25% limitu określonego w załączniku do rozporządzenia z dnia 19 grudnia 2002 r. (§ 9 ust. 2 rozporządzenia)?”.

W odpowiedzi na pytanie sformułowane w związku z rozpoznawaniem przez Sąd Najwyższy (w składzie zwykłym) skargi kasacyjnej wniesionej przez pracodawcę kierowcy, Sąd Najwyższy w składzie powiększonym podjął uchwałę o następującej treści:
Ryczałt za nocleg w podróży służbowej kierowcy zatrudnionego w transporcie międzynarodowym może zostać określony w układzie zbiorowym pracy lub w regulaminie wynagradzania albo w umowie o pracę (art. 77[5] § 3 k.p.) poniżej 25% limitu, o którym mowa w § 9 ust. 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju (Dz. U. Nr 236, poz. 1991 ze zm.) oraz w § 16 ust. 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz. U. poz. 167)”.    (źr. www.pspdgdynia.plDA)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet