14 sty 2019

14 sty 2019

Rozporządzenie w sprawie ograniczenia lub wyłączenia pobierania podatku u źródła powyżej 2 mln zł.

Przez:

Sekcja: Aktualności

W art. 26 ust 2e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wprowadzono od 1 stycznia br. obowiązek pobierania podatku u źródła od należności wypłacanych za granicę , jeśli łącznie wypłata należności na rzecz jednego kontrahenta przekroczy w trakcie roku podatkowego kwotę 2 mln złotych. Przepis ten będzie miał jednak ograniczone zastosowanie   bowiem Minister Finansów skorzystał z delegacji ustawowej i wydał rozporządzenie z dnia 31 grudnia 2018 r w sprawie wyłączenia lub ograniczenia stosowania art. 26 ust. 2e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

W paragrafie 2 rozporządzenia, które obowiązuje od 1 stycznia 2019 r. określono te przypadki, które korzystają z wyłączenia stosowania art. 26 ust. 2e znowelizowanej ustawy bezterminowo. Istotne dla branży TSL wyłączenie dotyczy m.in. następujących wypłat należności:

  • z tytułu użytkowania lub prawa do użytkowania urządzenia przemysłowego, w tym także środka transportu, urządzenia handlowego lub naukowego;
  • z tytułu należnych opłat za wywóz ładunków i pasażerów przyjętych do przewozu w portach polskich przez zagraniczne przedsiębiorstwa morskiej żeglugi handlowej, z wyjątkiem ładunków i pasażerów tranzytowych;
  • uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez zagraniczne przedsiębiorstwa żeglugi powietrznej, z wyłączeniem przychodów uzyskanych z lotniczego rozkładowego przewozu pasażerskiego, skorzystanie z którego wymaga posiadania biletu lotniczego przez pasażera.

Przy czym wyłączenie stosuje się jedynie do wypłat na rzecz podatników mających siedzibę lub zarząd na terytorium państwa będącego stroną zawartej z Rzecząpospolitą Polską umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania ( podatnik musi dostarczyć certyfikat rezydencji podatkowej), której przepisy określają zasady opodatkowania dochodów z dywidend, odsetek oraz należności licencyjnych, jeżeli istnieje podstawa prawna do wymiany informacji podatkowych z państwem siedziby lub zarządu tych podatników (§ 2 ust. 2 rozporządzenia). Zastosowanie zwolnienia z podatku na podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania wymaga od płatnika dochowania należytej staranności.

Rozporządzenie paragrafie 4 zawiera też wyłączenie stosowania art. 26 ust. 2e ustawy o CIT do końca czerwca 2019 r. w odniesieniu m.in. do płatności z tytułu dywidend i odsetek.(www.prawo.sejm.gov.pl,www.bip.rcl.gov.pl- K.O.)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet