26 cze 2020

26 cze 2020

Rozliczanie importu towarów w deklaracji podatkowej

Przez:

Sekcja: Aktualności

Z  dniem 1 lipca 2020 r. wejdą w życie zmiany w zakresie art. 33a ustawy o VAT – wynikające z ustawy deregulacyjnej z dnia 31 lipca 2019 r.  o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych (Dz.U. poz. 1495 ) . Od 1 lipca 2020 r. czynni podatnicy VAT, jeśli nie zalegają z podatkami i dokonają zgłoszeń celnych przez przedstawiciela bezpośredniego lub pośredniego, będą mieli prawo rozliczać VAT z tytułu importu towarów w deklaracji podatkowej, składanej  za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu importu tych towarów, czyli co do zasady do 25. dnia następnego miesiąca..

Podatnik, który wybrał rozliczenie podatku należnego z tytułu importu towarów w deklaracji podatkowej i nie rozliczył tego podatku w całości lub w części , straci prawo do rozliczania podatku w .deklaracji w odniesieniu do kwoty podatku należnej z tytułu importu towarów., której nie rozliczył . Musi zapłacić podatek wraz z odsetkami naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu do poboru kwoty należności celnych przywozowych wynikających z długu celnego.Jeżeli zgłoszenia dokonywał przedstawiciel celny ponosi on solidarną odpowiedzialność za nierozliczone kwoty wraz z importerem.

W ustawie wskazano, że organem,  do  którego  podatnicy  powinni przekazywać  zaświadczenia/oświadczenia o braku zaległości podatkowych i w składkach ZUS oraz potwierdzenia zarejestrowania podatnika jako podatnika VAT czynnego  jest naczelnik  urzędu  celno-skarbowego  właściwy  ze  względu  na  siedzibę  lub  miejsce zamieszkania podatnika, a w przypadku podatników nieposiadających siedziby lub miejsca zamieszkania na terytorium kraju – Naczelnik Dolnośląskiego Urzędu Celno – Skarbowego we Wrocławiu

W ustawie uchylono obowiązek zawiadamiania o zamiarze rozliczania podatku VAT w deklaracji podatkowej oraz o rezygnacji z takiego trybu roziczenia. (Źr.www.rp.pl-K.O.)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet