25 paź 2019

25 paź 2019

Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych

Przez:

Sekcja: Aktualności

Z dniem 13 października 2019 r. weszły przepisy dotyczące Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych .Jest to system prowadzony przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych, w którym są gromadzone i przetwarzane informacje o beneficjentach rzeczywistych, tj. osobach fizycznych sprawujących bezpośrednią lub pośrednią kontrolę nad spółką. Jednym z głównych zadań CRBR jest przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Rejestr, umożliwia każdemu nieodpłatny dostęp do informacji o beneficjentach rzeczywistych. Rejestr gromadzi dane dotyczące beneficjentów rzeczywistych spółek:

 • jawnych,
 • komandytowych,
 • komandytowo-akcyjnych,
 • z ograniczoną odpowiedzialnością;
 • prostych spółek akcyjnych (od 1 marca 2020 r.)
 • akcyjnych, z wyjątkiem spółek publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 623).

Beneficjent rzeczywisty to osoba fizyczna lub osoby fizyczne:

 • sprawujące bezpośrednio lub pośrednio kontrolę nad spółką poprzez posiadane uprawnienia, które wynikają z okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiające wywieranie decydującego wpływu na czynności lub działania podejmowane przez spółkę, lub
 • w imieniu których są nawiązywane stosunki gospodarcze lub jest przeprowadzana transakcja okazjonalna.

W przypadku spółki – osoby prawnej, innej niż spółka, której papiery wartościowe są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym, podlegającym wymogom ujawniania informacji na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej lub odpowiadającym im przepisom prawa państwa trzeciego, beneficjentem rzeczywistym spółki jest:

 • osoba fizyczna będąca udziałowcem lub akcjonariuszem spółki, której przysługuje prawo własności więcej niż 25% ogólnej liczby udziałów lub akcji tej osoby prawnej,
 • osoba fizyczna dysponująca więcej niż 25% ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym  spółki, także jako zastawnik albo użytkownik, lub na podstawie porozumień z innymi uprawnionymi do głosu,
 • osoba fizyczna sprawująca kontrolę nad osobą prawną lub osobami prawnymi, którym łącznie przysługuje prawo własności więcej niż 25% ogólnej liczby udziałów lub akcji spółki, lub łącznie dysponującą więcej niż 25% ogólnej liczby głosów w organie spółki, także jako zastawnik albo użytkownik, lub na podstawie porozumień z innymi uprawnionymi do głosu,
 • osoba fizyczna sprawująca kontrolę nad spółką przez posiadanie w stosunku do niej uprawnień, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r.
  o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351), lub
 • osoba fizyczna zajmująca wyższe stanowisko kierownicze w organach spółki
  w przypadku udokumentowanego braku możliwości ustalenia lub wątpliwości co do tożsamości osób fizycznych określonych w powyższych punktach oraz w przypadku niestwierdzenia podejrzeń prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu.

Pełna definicja beneficjenta rzeczywistego znajduje się w art. 2 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. 2019 r. poz. 1115, z późn. zm.).

Sposób i tryb składania zgłoszeń do CRBR oraz sposób sporządzania i składania wniosków
o udostępnienie informacji, wraz z trybem składania i udostępniania, jest uregulowany
w rozporządzeniach Ministra Finansów. W przypadku podmiotów nowo utworzonych, tj. począwszy od dnia 13 października 2019 r., informacje powinny być zgłoszone do Rejestru nie później niż w terminie 7 dni od dnia wpisu w KRS.W przypadku spółek, które były wpisane do KRS przed dniem 13 października 2019 r. mają obowiązek zgłosić informacje o beneficjentach rzeczywistych do dnia 13 kwietnia 2020 roku. Oznacza to, że dane dotyczące beneficjentów rzeczywistych tych podmiotów mogą nie figurować w rejestrze w okresie przejściowym
i w konsekwencji nie będą jeszcze dostępne. Niedopełnienie obowiązku zgłoszenia informacji w ustawowym terminie grozić będzie karą pieniężną do wysokości 1.000.000,00 zł.

Poniżej zamieszczamy link do strony:   https://www.gov.pl/web/finanse/zgloszenie-informacji-o-beneficjentach  . (Źr. www.gov.pl-K.O)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet

W związku z wojną na Ukrainie apelujemy do członków PISiL z prośbą o dokonywanie odpraw celnych tranzytowych i eksportowych obejmujących pomoc humanitarną dla Ukrainy pro bono. Niech to będzie jeden ze składników wkładu branży TSL w pomoc niesioną naszym sąsiadom. (PISiL).