30 gru 2021

30 gru 2021

Przypominamy – Do 31 grudnia trzeba poinformować o realizowanej strategii podatkowej

Przez:

Sekcja: Aktualności

 

31 grudnia  upływa termin na opublikowanie informacji o realizowanej strategii podatkowej za 2020 rok. W tym czasie konieczne jest także zawiadomienie naczelnika urzędu o adresie strony internetowej, na której została zamieszczona informacja. Samej strategii do urzędu skarbowego wysyłać jednak nie trzeba.

Obowiązek publikowania informacji o realizowanej strategii podatkowej dotyczy podatników CIT, których przychody przekraczają 50 mln euro oraz wszystkich podatkowych grup kapitałowych. Co istotne, z obowiązku publikacji zostały wyłączone informacje objęte tajemnicą handlową, przemysłową, zawodową lub procesu produkcyjnego. Za niezłożenie zawiadomienia grożą sankcje. – Natomiast ewentualne błędy w informacji nie będą karane – zapewnia Ministerstwo Finansów.

Ustawa o CIT nie zawiera zamkniętego katalogu danych, które mają być przekazywane w ramach publikowanej informacji. Wskazuje jednak na przykłady danych, które powinny być wykazane w informacji.

MF wskazuje, że jednymi z nich są informacje o transakcjach z podmiotami powiązanymi, których wartość przekracza 5 proc. sumy bilansowej aktywów w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego spółki.

 

Wskazany limit należy odnosić do łącznej wartości wszystkich transakcji, które w danym roku podatkowym zostały dokonane przez podatnika z podmiotami powiązanymi. W pierwszej kolejności podatnik powinien więc zsumować transakcje. Jeśli ich wartość nie przekracza 5 proc. sumy bilansowej aktywów, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego podatnika, to transakcje nie podlegają ujęciu w informacji o realizowanej strategii podatkowej.

Jeśli limit jest przekroczony, to transakcje muszą zostać ujawnione w informacji. Nie oznacza to jednak obowiązku ich szczegółowego ujmowania i opisywania.

Wystarczające jest wskazanie łącznej wartości transakcji zawartych z danym podmiotem powiązanym, ogólny opis charakteru transakcji (np. opłaty za usługi zarządcze, marketingowe czy doradcze) oraz wskazanie ogólnego charakteru powiązań między podmiotami. Nie ma potrzeby określania charakteru każdej transakcji. Nie trzeba też publikować – w zakresie transakcji z podmiotami powiązanymi – danych naruszających tajemnicę przedsiębiorstwa podatnika.

Ministerstwo Finansów wskazuje, że sankcja (kara pieniężna) przewidziana w ustawie o CIT dotyczy braku poinformowania naczelnika US o adresie strony internetowej, na której została zamieszczona informacja. Ewentualne błędy w opublikowanej informacji o realizowanej strategii podatkowej nie są zaś czynnością karalną na gruncie kodeksu karnego skarbowego.

Źródło: Prawo.pl dla LEX z dn. 29.12.2021 r./HW

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet