20 sie 2020

20 sie 2020

Przewóz po UE – Transport międzynarodowy – Niemcy

Przez:

Sekcja: Aktualności

 Jeżeli cudzoziemiec spoza UE odbywa przewozy międzynarodowe, oznaczające wykonywanie pracy nie tylko na terytorium Polski, ale również na terytorium innego kraju, pracodawca powinien dopilnować, aby podczas przejazdu na terytorium innego kraju kierowca spełniał również wymogi wynikające z przepisów tego kraju. W krajach UE wiele wymogów jest ujednoliconych na szczeblu unijnym. Stąd np. również w Niemczech nie powinien być stosowany wymóg posiadania świadectwa kwalifikacji kierowcy do kierowców pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony. Wynika to z dyrektywy unijnej 2003/59/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 15 lipca 2003 r. W opisanej sytuacji żądanie okazania świadectwa kwalifikacji kierowcy wydaje się nieporozumieniem. Niemieckie organy mają jednak prawo żądać, aby cudzoziemiec-kierowca dokonujący przewozu na niemieckim terytorium wykazał, że posiada prawo do wykonywania pracy i prawo pobytu także w Niemczech.

Jeśli chodzi o prawo do wykonywania pracy, to warto podkreślić, że polskie zezwolenie na pracę albo polskie oświadczenie zarejestrowane przez urząd pracy o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi z mocy polskiego prawa uprawniają wyłącznie do pracy na terytorium Polski. Aby polskie zezwolenie czy oświadczenie uprawniało cudzoziemca spoza UE do pracy w innym kraju UE, musi to wynikać z przepisów tego kraju (albo przepisów unijnych). W przypadku cudzoziemców kierujących pojazdami o dopuszczalnej masie całkowitej poniżej 3,5 tony żadne unijne przepisy nie nakazują poszczególnym krajom UE honorować na swoim terytorium zezwoleń na pracę wydanych przez inny kraj UE. Jest to kwestia prawa niemieckiego – może ono wymagać od takich cudzoziemców osobnego niemieckiego zezwolenia. Jedynie w przypadku kierowców w transporcie międzynarodowym kierujących pojazdami o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony przepisy unijne (a konkretnie rozporządzenie 1072/2009 z 21 października 2009 r.) przesądzają, że cudzoziemiec uprawniony do wykonywania pracy w kraju członkowskim siedziby przewoźnika ma prawo wykonywać przewozy także w innych krajach UE. Przy czym taki cudzoziemiec musi legitymować się dodatkowym dokumentem – tzw. świadectwem kierowcy (nie mylić ze świadectwem kwalifikacji kierowcy). ( Źródło: Rzeczpospolita  e – wydanie z dn. 20.08.2020 r./HW)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet