4 sty 2021

4 sty 2021

Przedsiębiorca jak konsument – zmiany w prawie

Przez:

Sekcja: Aktualności

Bardzo ważne zmiany dla przedsiębiorców w prawie konsumenckim od 01 stycznia 2020 roku.  Za ich sprawą osoba prowadząca jednoosobową działalność, nawet gdy jest to duża firma, będzie mogła m.in. odstąpić od umowy zawartej na odległość czy korzystać z rękojmi, jeśli będzie to dotyczyć umowy niezwiązanej z biznesem. Zyska też prawo do kwestionowania klauzul niedozwolonych.

Od 1 stycznia 2021 roku przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą zostaną objęci ochroną przewidzianą dla konsumentów, ale tylko w zakresie stosowania klauzul abuzywnych, rękojmi za wady oraz w zakresie prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa. Jest jeden warunek – zawierana umowa nie ma dla nich charakteru zawodowego.

Od Nowego Roku ochrona dotyczyć będzie każdej umowy bezpośrednio związanej z działalnością gospodarczą przedsiębiorcy, gdy z treści tej umowy wynikać będzie, że nie posiada ona dla tego przedsiębiorcy charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej .

Ustawodawca nie wskazał, jak oceniać, co ma charakter zawodowy dla danego przedsiębiorcy, a co nie.  Odesłanie do CEIDG jest niewystarczające, a nadto nieefektywne. Z całą jednak pewnością rodzaj wykonywanej działalności gospodarczej według kodu PKD może być traktowany wyłącznie jako kryterium pomocnicze przy ustaleniu, czy dana czynność dla przedsiębiorcy ma charakter zawodowy  ( Źródło: Prawo.pl dla LEX z dn. 01.01.2021 r./HW)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet