14 mar 2018

14 mar 2018

Projekt zmian w ustawie o VAT

Przez:

Sekcja: Aktualności

W konsultowanym projekcie  o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, opublikowanym na stronie Rządowego Centrum Legislacji wprowadzono propozycje zmian dotyczących rozliczania VAT od importu towarów. Uwzględniono  postulowaną przez Polską Izbę Spedycji i Logistyki w pismach do Ministerstwa Finansów  zmianę w art. 33a.tj.zniesienie obowiązku zawiadomienia naczelnika urzędu celno-skarbowego i naczelnika urzędu skarbowego o zamiarze rozliczania podatku na zasadach określonych w art. 33a ust. 1 oraz zawiadomienia  o rezygnacji z rozliczania podatku w deklaracji podatkowej (art. 33a ust. 4).Podatnik nie  dokonując  wyboru rozliczenia w deklaracji podatkowej sam będzie decydować, czy podatek od konkretnego importu towarów rozliczy w deklaracji, czy też podatek zapłaci do naczelnika urzędu skarbowego właściwego do poboru należności celnych. Dotyczyć to będzie również podatników, o których mowa w art. 33a ust. 12.

Kolejna zmiana w zakresie VAT od importu towarów polega na umożliwieniu podatnikowi obliczenia i wykazania kwoty podatku VAT z tytułu importu towarów w rozliczeniu zamknięcia, o którym mowa w art. 175 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2015/2446 z dnia 28 lipca 2015 r. Ponieważ przepisy ustawy o VAT nie wymieniają rozliczenia zamknięcia jako dokumentu, w którym może być obliczony i wykazany podatek VAT z tytułu importu towarów, podatek VAT określany jest przez naczelnika urzędu celno-skarbowego w decyzji. W konsekwencji podatnik musi zapłacić podatek wraz z odsetkami.

W związku z powyższym, proponuje się uznać rozliczenie zamknięcia, o którym w art. 175 rozporządzenia 2015/2446, jako dokument, w którym podatnik obowiązany będzie do obliczenia i wykazania kwoty podatku VAT z tytułu importu towarów w przypadkach określonych w art. 324 (Szczególne przypadki zamknięcia procedury uszlachetniania czynnego IM/EX) i art. 325 (Produkty przetworzone lub towary uznane za dopuszczone do obrotu) rozporządzenia 2015/2447.(źr.Legislacja.rcl.gov.pl-K.O.)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet